ۇلتتىق بانك قانىش ساتبايەۆتىڭ 125 جىلدىعىنا ارنالعان مونەتالاردى اينالىمعا شىعارادى

монета
Фото: Ұлттық банк

استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى «ەستە قالاتىن وقيعالار مەن ءبىرتۋار ادامدار» سەرياسىنان QANYSH SءTBAEV. 125 JYL كوللەكتسيالىق مونەتالارىن اينالىمعا شىعارادى.

مونەتالاردىڭ ساتۋعا قاشان شىعارىلاتىنى تۋرالى اقپارات ق ۇ ب رەسمي سايتىندا قوسىمشا ورنالاستىرىلادى، دەپ حابارلادى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

قانىش ساتبايەۆ - كەڭەستىك گەولوگ-عالىم، عىلىم جانە قوعام قايراتكەرى، پروفەسسور، قازاق ك س ر عىلىم اكادەمياسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى.

نومينالى 2000 تەڭگەلىك مونەتادا مارگانەتس رۋداسىنىڭ، مينەرالدىڭ ءتۇسىن بىلدىرەتىن كۇرەڭ قىزىل تۇسكە يە تانتال ساقيناسى بار. بۇل ءىرى كەن ورنىن ق. ساتبايەۆ جەزدى اۋىلىنىڭ ماڭىندا تاۋىپ، يگەرگەن. مارگانەتس ۇلى وتان سوعىسى كەزىندە بروندى تەحنيكاعا ارنالعان بولات قورىتپالارى وندىرىسىندە كەڭىنەن قولدانىلىپ، ك س ر و- عا مارگانەتس كەنىنىڭ %70 دان استامىن بەرىپ وتىرعان.

مونەتالار:

- بيكولورلى (ديسكىسى - 925/1000 سىنامالى كۇمىستەن، ماسساسى 34 گرام، ساقيناسى - تانتالدان، ماسساسى 40 گرام)، مونەتانىڭ ماسساسى - 74 گرام، ديامەترى - 50 م م، ساپاسى – proof، نومينالى - 2000 تەڭگەلىك، تارالىمى - 300 (ءۇش ءجۇز) دانا؛

монета
Фото: Ұлттық банк

بيكولورلى مونەتانىڭ بەينەسى 

- مەلحيور قوسپاسىنان (م ن 25) دايىندالعان مونەتانىڭ ماسساسى - 15 گرام، ديامەترى - 33 م م، ساپاسى - brilliant uncirculated، نومينالى - 200 تەڭگەلىك، تارالىمى - 5000 (بەس مىڭ) دانا.

مەلحيوردان دايىندالعان مونەتانىڭ بەينەسى

монета
Фото: Ұлттық банк

مونەتالاردىڭ بارلىق ءتۇرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا ءوزىنىڭ بەلگىلەنگەن قۇنىمەن تولەمنىڭ كەز كەلگەن تۇرىندە قابىلدانۋعا، ەلدىڭ بارلىق بانكىندە بانك شوتتارىنا ەسەپكە الىنۋعا، اۋدارىلۋعا، ۇساقتالۋعا جانە ايىرباستالۋعا جاتادى.

بيكولورلى مونەتالار مەملەكەتتىك، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە ق ۇ ب ءنومىرلى ساپا سەرتيفيكاتتارى بار كادەسىي ورامىندا شىعارىلادى. مەلحيور قوسپاسىنان دايىندالعان مونەتالار بليستەرلىك ورمادا شىعارىلادى. كوللەكتسيالىق مونەتالار قازاقستان تەڭگە سارايىندا دايىندالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram