كوستەنكو اتىنداعى شاحتاداعى اپات: 36-كەنشىنىڭ دەنەسى تابىلدى

Kazinform
Фото: Photo: Kazinform

ساعات 10:00 دەگى اقپارات بويىنشا، كوستەنكو اتىنداعى شاحتاداعى ءورت سالدارىنان 36 كەنشىنىڭ مەرت بولعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ق ر ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«قازىرگى ۋاقىتتا 36 ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى، 10 كەنشىنى ىزدەۋ جالعاسۋدا.

اۆاريالىق-قۇتقارۋ جۇمىستارىنا «كاسىبي اسكەريلەندىرىلگەن اۆاريالىق-قۇتقارۋ قىزمەتتەرىنىڭ رەسپۋبليكالىق ورتالىق شتابى» ج ش س قاراعاندى فيليالىنىڭ تاۋ-كەن قۇتقارۋشىلارىنىڭ 10 بولىمشەسى جۇمىلدىرىلدى. گاز جاعدايىن باقىلاۋ جالعاسۋدا» دەلىنگەن حابارلامادا.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram