كوكشەتاۋدا سۇندەتتەگەن سوڭ كوز جۇمعان بالا: مينيسترلىك جوسپاردان تىس تەكسەرۋ جۇرگىزەدى

врач
Фото: freepik.com

استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋابىندا كوكشەتاۋدا سۇندەتتەلگەننەن كەيىن قايتىس بولعان بالانىڭ ءىسى قالاي ءجۇرىپ جاتقانى تۋرالى مالىمەت بەردى.

«2024 -جىلدىڭ 5-اقپانىندا مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ اقمولا وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتىنە كوكشەتاۋ قالاسى پوليتسيا باسقارماسىنان حابار ءتۇستى. ول حاباردا اقمولا وبلىستىق كوپبەيىندى بالالار اۋرۋحاناسىندا كامەلەتكە تولماعان بالانىڭ سۇندەتتەلگەننەن كەيىن كەنەت قايتىس بولعانى ايتىلعان» دەلىنگەن جاۋاپتا.

ۆەدومستۆونىڭ دەرەگىنشە، قازىرگى تاڭدا وسى وقيعا نەگىزىندە سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما ءجۇرىپ جاتىر. سونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اتالمىش دەپارتامەنت جوسپاردان تىس تەكسەرۋ باستاماق.

«تەكسەرۋ قورىتىندىسى بويىنشا زاڭناما اياسىندا ءتيىستى شارالار قابىلدانادى»، - دەيدى ۆەدومستۆودان.

اۆتور

ەسىمجان ناقتىباي

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram