جەتىسۋ وبلىسىندا ايەلدى تۋىسى ۇرىپ ولتىرگەن

Фото: ©️ Tengrinews.kz / Тұрар Қазанғапов
Фото: из открытых источников

جەتىسۋ وبلىسىندا ماس تۇرعىن كورشىسى ءارى تۋىسى بولىپ كەلەتىن ايەلدى ۇرىپ-سوققان. قاتتى سوققى سالدارىنان جابىرلەنۋشى اۋرۋحانادا كوز جۇمدى، - دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

تەرگەۋ كەزىندە ەر ادام قاماۋعا الىندى. بۇل دەرەك قاراتال اۋدانىندا تىركەلدى.

«19- قىركۇيەككە قاراعان ءتۇنى جاڭاتالاپ اۋىلىنىڭ 30 جاستاعى تۇرعىنى كوپتەگەن دەنە جاراقاتىمەن اۋرۋحاناعا جاتقىزىلدى. العان اۋىر جاراقات سالدارىنان ايەل ەس جيماستان كوز جۇمدى»، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.

پوليتسەيلەر ايەل قارت اناسىمەن بىرگە تۇرعانىن جانە قاتتى سوققى سالدارىنان ومىرىنە قاۋىپ توندىرەتىن دەنە جاراقاتتارىن العانىن انىقتادى.

جەدەل ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى جابىرلەنۋشىنىڭ 43 جاستاعى اۋىلداسىن ۇستادى. ەر ادام كورشى ۇيدە تۇرعان جانە ونىڭ الىس تۋىسى بولىپ كەلەدى. قىلمىستىڭ سەبەبى - ەكەۋىنىڭ اراسىنداعى جاعىمسىز قارىم-قاتىناس. ولاردىڭ اراسىندا جانجال تۋىنداپ، ماس ەر ادام ايەلدى سوققىعا جىققان. قازىر ۇستالعان ادام قاماۋعا الىندى.

بۇل دەرەككە قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 106-بابىنىڭ 3-بولىگى بويىنشا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.

سوڭعى جاڭالىقتار