جەتىسۋ وبلىسىندا اۋداندىق ءماسليحات دەپۋتاتى كىسى قولىنان قازا تاپتى

полиция
Фото: Polisia.kz

تالدىقورعان. KAZINFORM - ءۇشارال قالاسىندا پىشاق جاراقاتىنان قايتىس بولعان ەر ادامنىڭ دەنەسى تابىلدى.

كەيىن ءمالىم بولعانداي، قازا بولعان ادام الاكول اۋداندىق ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتى، 34 جاستاعى داۋرەن سلياموۆ بولىپ شىقتى.

وقيعا كۋاگەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، اۋدان ورتالىعىنداعى قۇرىلىس نىساندارىنىڭ بىرىندە قۇرىلىسشى مەن ماس ادامنىڭ اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋعان. 24 جاستاعى جىگىت جۇمىسشىلاردى پىشاقپەن قورقىتقان. وسى ساتتە وقيعا ورنىنا كەلگەن ءماسليحات دەپۋتاتى قۇرىلىسشىعا ارا ءتۇسىپ، بۇزاقىمەن سوزگە كەلگەن. كەلىسپەۋشىلىك بارىسىندا ماس ادام داۋرەن سلياموۆقا پىشاق سۇعىپ العان.

العان جاراقاتتان قانسىراعان 34 جاستاعى حالىق قالاۋلىسى وڭالماي، جەدەل جاردەم كولىگىندە جانتاسىلىم قىلعان.

قازىر پوليتسيا دەپۋتاتقا پىشاق سۇعىپ، قاشىپ كەتكەن كۇدىكتىنى ۇستادى. ءتيىستى شارالار قابىلدانىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

سوڭعى جاڭالىقتار