جايىق وزەنىنەن ورتاعاسىرلىق سارايشىق قالاشىعىنا قاتەر تونە مە

Жайық
Фото: Атырау облысының жедел штабы

اتىراۋ. KAZINFORM - جايىق وزەنىنەن ورتاعاسىرلىق سارايشىق قالاشىعىنا دا، ونداعى كونە قورىمدارعا دا قاۋىپ تونبەيدى.

ورتاعاسىرلىق سارايشىق قالاشىعى جايىق وزەنىنىڭ جاعالاۋىنداعى سارايشىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسقان. بۇل وكرۋگ ماحامبەت اۋدانىنا قارايدى.

اتىراۋ وبلىستىق جەدەل شتابتىڭ مالىمەتىنشە، ماحامبەت اۋدانىندا وزەن دەڭگەيىنىڭ قاۋىپتى شەگى - 8 مەتر 50 سانتيمەتر. بۇگىن، 3-مامىردا باتىر اتىنداعى اۋداندا سۋ ايدىنىنىڭ دەڭگەيى 8 مەتر 28 سانتيمەترگە جەتتى.

Жайық
Фото: Атырау облысының жедел штабы

سارايشىق اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى جاننات كەنجەعايەۆانىڭ ايتۋىنشا، ەلدى مەكەندە سۋ تاسقىنىنان قورعايتىن 13,6 شاقىرىم بوگەت بار.

«بوگەتتىڭ 5,4 شاقىرىمى بۇرىن تۇرعىزىلعان. ال، 8,2 شاقىرىم جاڭادان سالىندى. قازىر وزەن جاعالاۋىن بەكىتۋ تولىق اياقتالدى. جايىق وزەنىنىڭ سۋىنان اۋىلعا دا، ورتاعاسىرلىق سارايشىق قالاشىعى مەن ونىڭ اۋماعىنداعى كونە قورىمدارعا دا قاۋىپ تونبەيدى. مۇنداعى ارحەولوگيالىق قازبا ورىندارى مەن ەسكى قورىمدار بيىكتىگى 2,5 مەتر بوگەتپەن قورشالدى. تاريحي قالاشىقتاعى ساپار- ورتالىعىنىڭ قورشاۋى جاڭارتىلدى»، - دەپ حابارلادى جاننات كەنجەعاليەۆا.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇعان دەيىن اتىراۋدىڭ ماحامبەت اۋدانىندا جايىق وزەنىنىڭ دەڭگەيى 8 مەتردەن اسقانىن جازعان بولاتىنبىز.

وسىعان بايلانىستى ماحامبەت اۋدانىنىڭ جەدەل شتابى كۇشەيتىلگەن جۇمىس رەجيمىنە كوشكەن ەدى.

سونداي-اق، ماحامبەت اۋدانىندا 6 مىڭنان استام وقۋشى ساباقتى ونلاين وقىپ ءجۇر.

اۆتور

جولداسبەك شوپەعۇل

سوڭعى جاڭالىقتار