جاستارعا جالدامالى پاتەر ساتىپ الۋ قۇقىعى بەرىلە مە

Фото: ҚазАқпарат
Фото: из открытых источников

ەلىمىزدىڭ 5 وڭىرىندە جاستارعا 5 پايىزبەن نەسيەلىك تۇرعىن ءۇي بەرۋ باعدارلاماسى ازىرلەنىپ جاتىر.

بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكلياردىڭ جاۋابىندا ايتىلعان، دەپ حابارلايدى Kazinform.

«جاستارعا 5 پايىزدىق نەسيەلىك تۇرعىن ءۇي بەرۋ بويىنشا وڭىرلىك باعدارلامالار بار. اتاپ ايتقاندا، الماتى جانە استانا قالالارىندا، سونداي-اق قاراعاندى، جامبىل، قوستاناي، اتىراۋ، الماتى، اقتوبە، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ جانە اباي وبلىستارىندا جاستار باعدارلامالارى ىسكە اسىرىلۋدا. وسى باعدارلامالارعا 2017-2022-جىلدارى ارالىعىندا وتباسى بانكىنە جەرگىلىكتى بيۋجەتتەردەن 65,2 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، اتالعان قاراجات ەسەبىنەن بانك 5 مىڭعا جۋىق ءوتىنىمدى ماقۇلدادى»، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى جاۋابىندا.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، وسى جىلى بۇل باعدارلامالار بويىنشا شامامەن 39 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان.

«وسىنداي باعدارلامالار باسقا وڭىرلەردە دە (پاۆلودار، تۇركىستان، سولتۇستىك قازاقستان، قىزىلوردا وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىندا) ازىرلەنۋدە. وسىلايشا، قولدانىستاعى تەتىكتەر بويىنشا جاستاردىڭ باسىم كوپشىلىگىنە مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا، سونداي-اق تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىندە حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارىنىڭ باسىمدىعىن ەسكەرە وتىرىپ، قازىرگى ۋاقىتتا جاستارعا جالدامالى پاتەرلەرىن ساتىپ الۋ قۇقىعىن بەرۋ مەرزىمىنەن بۇرىن دەپ پايىمدايمىز»، - دەدى رومان سكليار.

سوڭعى جاڭالىقتار