جالعان ديپلومداردىڭ ساتىلۋىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن نە ىستەلدى

Диплом документы құжаттар
Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

استانا. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتى جالعان ديپلومداردىڭ ساتىلۋىمەن كۇرەستە قانداي شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن ءتۇسىندىردى.

«2021 -جىلدان باستاپ «ءبىلىم تۋرالى» زاڭىنىڭ 39-بابىنا سايكەس، سوت تورەلىگى اكادەمياسىن، اسكەري، ارناۋلى وقۋ ورىندارىن، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى جوعارى نەمەسە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىراتىن ۇيىمداردى قوسپاعاندا، ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىمەن اينالىسۋعا ليتسەنزياسى بار جانە اككرەديتتەۋ ورگاندارىنىڭ تىزىلىمىنە ەنگىزىلگەن، سونداي-اق تىركەلگەن جوعارى وقۋ ورىندارى ءبىلىم تۋرالى وزىندىك ۇلگىدەگى قۇجاتتاردى بەرەدى. مينيسترلىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرىنە بەرىلەتىن وزىندىك ۇلگىدەگى ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردىڭ مازمۇنىنا قويىلاتىن نەگىزگى تالاپتاردى، ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردىڭ سەرياسىن بەكىتتى. وزىندىك ۇلگىدەگى قۇجاتتاردىڭ نومىرلەرى مەن QR كودتارىن گەنەراتسيالاۋ «ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردىڭ نومىرلەرىن گەنەراتسيالاۋ» ارنايى سەرۆيسى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى»، - دەلىنگەن اتالعان ۆەدومستۆونىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

گەنەراتسيا «جوعارى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسى» اقپاراتتىق جۇيەسىندە (ج ب ب پ) ستۋدەنتتەر تۋرالى مالىمەتتەر نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلادى. ارنايى سەرۆيس جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ وكىلدەرىنە ۋنيۆەرسيتەت جۇيەسىن ج ب ب پ ا ج- مەن ينتەگراتسيالاۋ ارقىلى ستۋدەنت جايىندا تولىق مالىمەت (ماماندىق، ۇلگەرىم، وقۋ باعدارلاماسى بويىنشا اكادەميالىق كرەديتتەردىڭ جەتكىلىكتى سانىن يگەرۋ، وقۋعا تۇسۋگە/اۋىسۋعا بۇيرىقتىڭ، كۋرستان كۋرسقا اۋىسۋ تۋرالى بۇيرىقتاردىڭ بولۋى) بولعان جاعدايدا عانا ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردىڭ سەريالارى مەن نومىرلەرىن جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.

«جوعارى ءبىلىم بەرۋدىڭ ءبىرىڭعاي پلاتفورماسىندا ستۋدەنت دەرەكتەرى بولماعان جاعدايدا، ديپلوم ءنومىرىن گەنەراتسيالاۋ مۇمكىن ەمەس. سونىمەن قاتار، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا تاراتىلاتىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ مونيتورينگىن جۇرگىزۋ قاعيدالارىن جانە ونى ەسەپتەۋ ادىستەمەسىن بەكىتۋ تۋرالى» اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ 2019 -جىلعى 29-ساۋىردەگى № 84 بۇيرىعىنا سايكەس، مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مەن ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ءبىلىم تۋرالى جالعان ديپلومداردى دايىنداۋ جانە وتكىزۋ فاكتىلەرىن انىقتاۋ ءارى جولىن كەسۋ بويىنشا تۇراقتى نەگىزدە جۇمىس اتقارىپ جاتىر. بۇل شارالار جوعارى نەمەسە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم تۋرالى قۇجاتتاردىڭ زاڭسىز اينالىمىن بولدىرماۋعا ىقپال ەتەدى»، - دەپ اتالىپ وتكەن كوميتەت اقپاراتىندا.

بۇعان دەيىن جوعارى ءبىلىم تۋرالى جالعان ديپلومدارعا قاتىستى قانداي جازا قاراستىرىلعانىن جازعان ەدىك.

اۆتور

رۋسلان عابباسوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار