جاعداي ءالى كۇردەلى: سۋ ورتاسىندا قالعان 64 اۋىلمەن قاتىناس ۇزىلگەن

қанат бозымбаев
Фото: ҚР Үкіметі

استانا. KAZINFORM – ت ج م داعدارىس ورتالىعىندا ۆيتسە- پرەمەر - سۋ تاسقىنىنا قارسى شارالاردى ۇيلەستىرۋ جانە قارعىن سۋ ءجۇرۋ كەزەڭىنىڭ سالدارىن جويۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قانات بوزىمبايەۆ پەن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆتىڭ قاتىسۋىمەن كەڭەس ءوتتى.

3 -ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا ەلدەگى سۋ تاسقىنىنا قاتىستى احۋال ءالى دە كۇردەلى. 6 وڭىردە 1364 جەكە مەنشىك تۇرعىن ءۇيدى سۋ باسقان.

اۆتوجولداردىڭ 105 ۋچاسكەسىندە سۋ جايىلعان. 78 جول ۋچاسكەسىندە بۇلىنگەن جەرلەردى جانە 4 كوپىردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

64 ەلدى مەكەنگە كولىك قاتىناسى جوق، ولارعا ازىق-تۇلىك پەن ءدارى-دارمەك جەتكىزىلۋدە.

سۋ باسقان ايماقتاردان تۇرعىنداردى ەۆاكۋاتسيالاۋ تاۋلىك بويى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سوڭعى تاۋلىكتە قۇتقارۋشىلار 1524 ادامدى، ونىڭ ىشىندە 496 بالانى ەۆاكۋاتسيالادى.

وبلىستاعى سۋ ايدىندارىندا مۇز كەپتەلىسىن بولدىرماۋ ءۇشىن مۇز جارۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

سۋ تاسقىنىنا قاتىستى احۋالدى باعالاۋ ءۇشىن 1-3 -ءساۋىر ارالىعىندا ۆيتسە-پرەمەر مەن توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى قاراعاندى، قوستاناي جانە اقمولا وبلىستارىنىڭ اۋماعىن اۋەدەن بارلادى.

بۇگىن ارشالى، سەلينوگراد اۋداندارى مەن قوسشى قالاسىنىڭ اۋماعىن زەرتتەدى، سونداي-اق پرەوبراجەنسكي سۋ تورابىنا باردى.

штаб
Фото: ҚР Үкіметі

قازىرگى ۋاقىتتا وبلىستا قار جامىلعىسى - شامامەن %76.

ت ج م كۇش-قۇرالدارى سەلينوگراد، ارشالى، اتباسار، ساندىقتاۋ اۋداندارىنىڭ، كوكشەتاۋ جانە قوسشى قالالارىنىڭ 17 ەلدى مەكەنىنە ءبولىندى.

قاراعاندى وبلىسىنىڭ اۋماعىندا قار جامىلعىسى – شامامەن %34.

وبلىستا الدىن الۋ ءىس-شارالارى، ونىڭ ىشىندە جاعالاۋدى نىعايتۋ جۇمىستارى جانە قاپشىقتاردى توسەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە.

بارلىعى 700-گە جۋىق ادام جانە 118 تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى. قازىر جاعداي تۇراقتى.

قوستاناي وبلىسى بويىنشا قار جامىلعىسى - شامامەن %71.

75 تۇرعىن ءۇي مەن 38 اۋلا اۋماعىن سۋ باسقان.

اتالعان ەلدى مەكەندەرگە ت ج م- ءنىڭ شىعىس قازاقستان، قاراعاندى جانە قىزىلوردا وبلىستارىنان بارعان قوسىمشا كۇش- قۇرالدارى تارتىلدى، جاعالاۋدى نىعايتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

قازىر ارقالىق قالاسى مەن امانگەلدى اۋدانىندا جاعداي تۇراقتالدى. جانگەلدى اۋدانىندا جاعداي ءالى كۇردەلى. اكىمدىك بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداۋدا.

وڭىرلەردە شىعىندى باعالاۋ بويىنشا جۇمىستار باستالدى. تاۋلىك بويى مونيتورينگ جۇرگىزىلۋدە.

الداعى كۇندەرى ەلىمىز بويىنشا جاۋىن-شاشىن جانە تەمپەراتۋرالىق فوننىڭ كۇرت كوتەرىلۋى كۇتىلۋدە، بۇل قاردىڭ قارقىندى ەرۋىنە اكەلەدى.

كەڭەس قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق شتاب باسشىسىنىڭ ورىنباسارى وڭىرلەردىڭ اكىمدىكتەرىنە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، سۋ باسقان ايماقتاردان ادامداردى الدىن الا ەۆاكۋاتسيالاۋ جانە قۇتقارۋ جونىندە قاجەتتى شارالار قابىلداۋ تۋرالى ءتيىستى تاپسىرمالار بەردى.

اۆتور

جانات قاپالبايەۆا

سوڭعى جاڭالىقتار