جاڭعاق اعزانى ۋلى زاتتاردان تازارتادى

Жаңғақтар
Фото: kk.wikipedia.org

استانا. قازاقپارات - گرەك جاڭعاقتارى قان تامىرلارىن نىعايتىپ، اعزادان ۋلى زاتتاردى شىعارادى. اعىلشىن عالىمدارى ونى، اسىرەسە، ارتىق سالماعى بار ادامدارعا كوپ جەۋگە كەڭەس بەرەدى.

رەسەيلىك اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇلى بريتانيانىڭ گريففين گوسپيتالىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى 30-75 جاس ارالىعىنداعى 46 ادامدى قاتىستىرىپ زەرتتەۋ جۇرگىزگەن.

بۇل ادامداردىڭ ءبارى ءبىر كەزدەرى شىلىم شەككەن جانە قازىر سەمىزدىككە شالدىققان.

ارالارىندا سۋسامىرمەن جانە جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋىمەن اۋىراتىندار دا بار.

زەرتتەۋگە قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىر توبى ەكى اي بويى كۇن سايىن 56 گرام جاڭعاقتان جەپ تۇرعان.

سونىڭ ناتيجەسىندە ولاردىڭ قان تامىرلارىنىڭ ىشكى قاباتى - ەندوتەليدىڭ جۇمىسى جاقسارعان.

بۇعان قوسا، ءنارلى تاماق بولعانىمەن، جاڭعاق ەرىكتىلەر سالماعىنىڭ ارتۋىنا ەش ىقپال ەتپەگەن، كەرىسىنشە، اعزادان زياندى زاتتاردى شىعارۋعا كومەكتەسكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار