جاڭا تۋعان ءسابيدى 1,5 ميلليون تەڭگەگە ساتقان اكۋشەرلەر 8 جىلعا سوتتالدى

сәби
Фото: Фото: Pixabay

 جامبىل وبلىسىندا پەرزەنتحانانىڭ ەكى اكۋشەرى جاڭا تۋعان نارەستەنى ساتقانى ءۇشىن سوتقا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform. 

ايتا كەتەيىك، وقيعا 2022 -جىلدىڭ قاراشا ايىندا بولعان.

جابىرلەنۋشى جۇكتىلىكتى مەرزىمىنەن بۇرىن توقتاتۋ ماقساتىندا اۋرۋحانانىڭ پەرزەنتحانا ءبولىمىنىڭ اكۋشەرى ب-عا حابارلاسقان.

قىزدىڭ جۇكتىلىگىن وتباسىنان جاسىرعانىن تۇسىنگەن ب. ارىپتەسى يۋ-دان بوسانعاننان كەيىن بالانى ساتۋعا كومەك سۇراعان.

ءوزىنىڭ قىلمىستىق نيەتىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن (ياعني ءبىر توپ اداممەن الدىن الا ءسوز بايلاسۋ ارقىلى) اكۋشەرلەر جابىرلەنۋشىنى الداۋ جانە سەنىمىن تەرىس پايدالانۋ ارقىلى جاڭا تۋعان نارەستەنى بىرەۋگە 1,5 ميلليون تەڭگەگە ساتقان.

سوتتالۋشىلاردىڭ كىناسى جابىرلەنۋشىنىڭ زاڭدى وكىلىنىڭ، كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارىمەن، ساراپتاما قورىتىندىسىمەن جانە زاتتاي دالەلدەمەمەن دالەلدەنگەن.

جامبىل وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ بەرگەن مالىمەتىنە سۇيەنسەك، پروكۋرور سوتتالۋشىلاردى 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇراعان.

سوتتالۋشىلار كىناسىن ءىشىنارا مويىنداعان.

جالپى، اتالعان قىلمىس بويىنشا قىلمىستىق كودەكستىڭ 135-بابى 2-بولىمىنە سايكەس 9 جىلدان 12 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى كوزدەلگەن.

قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك پەن جازانى جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي رەتىندە ءبىر سوتتالۋشىنىڭ جاس بالالارى بار ەكەنى ەسكەرىلگەن.

جاسالعان قىلمىستىڭ سيپاتى مەن قوعامدىق قاۋىپ دارەجەسىن، سونداي-اق ق ك 55-بابى 2- ءبولىمىنىڭ تالاپتارىن ەسكەرە وتىرىپ، سوتتالۋشىلار 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.

ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل قاڭتاردا جامبىل وبلىسىندا جاڭا تۋعان ءسابيدى ساتۋ فاكتىسىنىڭ جولى كەسىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram