فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنا شىققان كوماندالار انىقتالدى

Футбол
Фото: uefa.com/uefachampionsleague

استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنا قاتىساتىن بارلىق كوماندا انىقتالدى. جارىستىڭ ءبىرىنشى كەزەڭىنەن «وڭتۇستىك اكادەمياسى»، «تاراز» جانە SD Family (استانا) كوماندالارى جولداما الدى.

قازاقستان كۋبوگىنىڭ 1/8 فينالىنداعى ويىندار 13 جانە 14-ءساۋىر كۇندەرى وتەدى. جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا پرەمەر-ليگانىڭ 13 كلۋبىمەن بىرگە ءبىرىنشى كەزەڭدە ۇزدىك شىققان ءۇش كوماندا باق سىنايدى.

«وڭتۇستىك اكادەمياسى» پەتروپاۆلدىڭ « قىزىلجار»، «تاراز» شىمكەنتتىڭ «ورداباسى»، SD Family «اتىراۋ» كومانداسىمەن شەبەرلىك بايقاسادى.

سونداي-اق، جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا «قايسار» (قىزىلوردا) مەن «توبىل» (قوستاناي)، استانالىق «جەڭىس» پەن «استانا»، «قايرات» (الماتى) مەن «تۇران» (تۇركىستان)، «ەلىماي» (سەمەي) مەن «شاحتەر» (قاراعاندى)، «اقتوبە» مەن «جەتىسۋ» (تالدىقورعان) كلۋبتارى جاسىل الاڭعا شىعادى.

ايتا كەتسەك، 1/8 فينالدا ءاربىر جۇپتاعى جەڭىمپاز ءبىر ويىن ارقىلى انىقتالادى. كەزدەسۋ جەرەبەدە ءبىرىنشى كورسەتىلگەن كلۋبتاردىڭ الاڭدارىندا ۇيىمداستىرىلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram