ق. بيشىمبايەۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت وتىرىسى 26-ماۋسىم كۇنى وتەدى

Суд Бишимбаева Бишімбаев соты
Фото: Диана Бижанова/ Kazinform

استانا. KAZINFORM – ق ر جوعارعى سوتى رەسپۋبليكا سوتتارىنىڭ وتىرىستارىن تىكەلەي ەفيردە وتكىزۋ تاجىريبەسىن جالعاستىرۋدا، دەپ حابارلايدى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

قۋاندىق بيشىمبايەۆقا قاتىستى قىلمىستىق ءىس بويىنشا سوت وتىرىسى ەرتەڭ، 26-ماۋسىمدا ساعات 10:00 دە وتەدى.

«جوعارعى سوت قوعامنىڭ سوت پروتسەسىنە قىزىعۋشىلىعىنىڭ ارتقانىن ەسكەرە وتىرىپ، اپەللياتسيالىق ساتىداعى سوت وتىرىستارىنىڭ ونلاين- ترانسلياتسياسىن جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

سوت وتىرىسىنىڭ ونلاين- ترانسلياتسياسىن جوعارعى سوتتىڭ جانە «حابار» اگەنتتىگىنىڭ YouTube-ارناسىنان كورە الاسىزدار.

ەسكە سالساق، 2023-جىلى 9-قاراشادا استاناداعى «Bau» مەيرامحاناسىندا بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ ءوزىنىڭ جۇبايىن سوققىعا جىقتى. ايەل جەدەل جاردەم جەتكەنشە كوز جۇمدى.

سونداي-اق، ەكس-شەنەۋنىكتىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن بوساپ شىعۋى مۇمكىن بە، دەگەن تاقىرىپتا شولۋ جاساعان ەدىك.

وسىعان دەيىن بيشىمبايەۆ پەن بايجانوۆقا قاتىستى اپەللياتسيالىق ساتىداعى سوت وتىرىسى تىكەلەي ەفيردە وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

سوڭعى جاڭالىقتار