دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

Үсік
Фото: Pixabay.com

استانا. KAZINFORM - سينوپتيكتەر دەمالىس كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولاتىنىن ايتتى.

الداعى ءۇش كۇندە رەسپۋبليكا بويىنشا اۋا رايىنا سولتۇستىك تسيكلون اسەر ەتەدى، سالدارىنان جاڭبىر تۇرىندە جاۋىن-شاشىن، قار، نايزاعاي، بۇرشاق بولىپ، جەل قاتتى كۇشەيەدى. قاتتى جاۋىن-شاشىن (جاڭبىر، قار) 25-27-مامىردا ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، 25-26-مامىردا ورتالىعىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا، 26-مامىردا شىعىس، سولتۇستىك-باتىس ايماقتارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋادى دەپ بولجانىپ وتىر. ءوز كەزەگىندە سكانديناۆيا اۋداندارىنان شىققان كەڭ انتيتسيكلون اسەرىنەن رەسپۋبليكانىڭ باتىسىندا اۋا رايىن اشىق بولادى.

جاقىنداپ كەلە جاتقان سۋىق اۋا ماسسالارى تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ساعاتتاردا 3 گرادۋسقا دەيىن ايازعا سەبەپ بولادى – 25-مامىردا باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا، سولتۇستىكتە، 26-مامىردا ورتالىقتا، 27-مامىردا شىعىستا، وڭتۇستىك-شىعىستا، 26-27-مامىردا وڭتۇستىك قازاقستاننىڭ تاۋلى ايماقتارىندا.

سوڭعى جاڭالىقتار