وزبەكستاندا COVID-19 ىندەتىن جۇقتىرعاندار سانى 60 ادام بولدى

None
None
تاشكەنت. قازاقپارات - وزبەكستاندا COVID-19 ىندەتىن جۇقتىرعاندار سانى 60 قا جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وزبەكستان دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كوروناۆيرۋس تۇركيادان كەلگەن نامانعان تۇرعىنىنان انىقتالدى.

قازىرگى كەزدە ول وقشاۋلانىپ، نامانعان وبلىستىق ينفەكتسيالىق اۋرۋحاناسىنا جاتقىزىلدى. سونىمەن بىرگە، نامانعان اكىمشىلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، 26- ناۋرىز كۇنى ساعات 00:01-دەن باستاپ اۋدانداردان نامانعان قالاسىنا، سونداي-اق نامانعاننان اۋداندارعا جانە وزبەكستاننىڭ باسقا دا ايماقتارىنا كولىكتىڭ كەز كەلگەن ءتۇرىنىڭ قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلدى.


سوڭعى جاڭالىقتار