ءبىر جىلدا 7 مىڭ دارىگەر وقۋ ءبىتىرىپ، ناۋقاستاردى ەمدەي باستادى

Қозоғистонда бир йилда 7 минг шифокор ўқишни битириб, беморларни даволашни бошлади
فوتو: Pixabay

استانا. KAZINFORM - دارىگەر دايارلاۋ ءۇشىن 2023 -جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ ەسەبىنەن 6 مىڭعا جۋىق ءبىلىم گرانتى بولىنگەن. ونىڭ ىشىندە 2,7 مىڭى - باكالاۆريات جانە ينتەرناتۋرا، 2,5 مىڭى - رەزيدەنتۋرا، 325 - ماگيستراتۋرا، 160 - دوكتورانتۋرا.

كادر دايارلاۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن 2023-2024 وقۋ جىلىنان باستاپ مىندەتتى رەزيدەنتۋرامەن جالپى وقۋ مەرزىمى التى جىل ۇزدىكسىز ينتەگراتسيالانعان مەديتسينالىق ءبىلىم باعدارلاماسى ەنگىزىلدى.

ونى اياقتاعاننان كەيىن ءبىتىرۋشى دارىگەر بىلىكتىلىگىن جانە مەديتسينا ماگيسترى دارەجەسىن الادى.

2023 -جىلى ەلىمىزدىڭ مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارى 7 مىڭعا جۋىق دارىگەر شىعاردى، ورتا مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانى 23 مىڭنان استى.

3 مىڭنان استام دەنساۋلىق ساقتاۋ مامانى ءبولۋ بويىنشا جۇمىسقا ورنالاستىرىلدى.

جەرگىلىكتى بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ەسەبىنەن بيىل 16,5 مىڭ دارىگەر، ونىڭ ىشىندە شەتەلدە 108 ادام بىلىكتىلىگىن ارتتىرا الدى.

دارىگەرلەردىڭ قۇزىرەتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جالپى ۇزاقتىعى 1 ايدان 3 ايعا دەيىنگى اۋىلدىق، قالالىق، وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمدارىندا رەزيدەنت دارىگەرلەردى مىندەتتى كلينيكالىق دايارلاۋدى ەنگىزۋ كوزدەلگەن.

بۇل رەتتە تۇلەكتەردى الەۋمەتتىك قولداۋ شەڭبەرىندە 601 مامانعا كوتەرمە جاردەماقى ءبولىندى.

384 جاس دارىگەر تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتىلدى، 74 مامان وزگە دە قولداۋ شارالارىن الدى.

مەديتسينا سالاسىدا 78 مىڭنان استام دارىگەر جانە 180 مىڭعا جۋىق ورتا مەديتسينالىق بۋىن ماماندارى بار.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram