بيىلعى جىلى مەرەيتويلارى اتاپ وتىلەتىن ۇلى تۇلعالار

2024 -جىلى مەرەيتويلارى اتاپ وتىلەتىن ۇلى تۇلعالار
كوللاج: Kazinform / egemen.kz / facebook.com/kazakhfilm / adebiportal.kz / Midjourney

استانا. قازاقپارات - 2024 -جىلى قازاقستاندا كوپتەگەن تاريحي تۇلعالاردىڭ مەرەيتويلارى اتاپ وتىلەدى. ولاردىڭ قاتارىندا بەلگىلى جازۋشىلار، اقىندار مەن اعارتۋشىلار بار. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جازدى.

وسى جىلدىڭ ايتۋلى كۇندەرىنىڭ ءبىرى - بالالار جازۋشىسى، اقىن، سەناريست بەردىبەك سوقپاقبايەۆتىڭ 100 جىلدىعى بولماق.

سونداي-اق قازاق ادەبيەتىنىڭ دامۋىنا زور ۇلەس قوسقان بەلگىلى جازۋشى، اۋدارماشى ءابدىجامىل نۇرپەيىسوۆتىڭ تۋعانىنا 100 جىل تولادى. ءوز زامانىندا ول «قازاق ك س ر حالىق جازۋشىسى» ناگراداسىنا يە بولدى.

تەاتر جانە كينو رەجيسسەرى، قازاق ك س ر حالىق ءارتىسى شاكەن ايمانوۆتىڭ تۋعانىنا بيىل 110 جىل، قازاق بەينەلەۋ ونەرىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءابىلحان قاستەيەۆتىڭ تۋاعانىنا 120 جىل تولار ەدى.

سونداي-اق ايتۋلى داتالار تىزىمىندە - زاماناۋي قازاق ادەبيەتىنىڭ نەگىزىن سالۋشى، اقىن، جازۋشى، دراماتۋرگ ءىلياس جانسۇگىروۆ پەن اقىن، جازۋشى ساكەن سەيفۋلليننىڭ 130 جىلدىعى اتاپ وتىلەدى.

جازۋشى، اقىن، دراماتۋرگ بەيىمبەت مايليننىڭ تۋعانىنا 130 جىل، جازۋشى، اقىن، دراماتۋرگ جۇسىپبەك ايماۋىتوۆقا 135 جىل، اقىن، جىراۋ، ءانشى، كومپوزيتور كەنەن ازىربايەۆتىڭ تۋعانىنا 140 جىل تولار ەدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram