بيىل شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا 170 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 36,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى

Бу йил Қозоғистонда чегарага яқин қишлоқларда 170 та лойиҳани амалга ошириш учун 36,6 миллиард тенге ажратилди
Фото: apk-news.kz

استانا. KAZINFORM - بيىل شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا 170 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 36,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى نۇرلان بايبازاروۆ ايتتى.

«قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە 66 شەكارا ماڭىنداعى اۋداندا 1,8 ميلليون حالىق تۇراتىن 1383 اۋىل ورنالاسقان. قولداۋ شارالارى باسىم تارتىپپەن ەكونوميكانى، ينفراقۇرىلىمدى، تۋريزمدى، شەكارا ماڭىنداعى ساۋدانى دامىتۋ، جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ، مەملەكەتتىك شەكارادان ءوتۋ ورىندارىن جايلاستىرۋ جانە باسقا دا ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان. 2023 -جىلى ش ق و مەن اباي وبلىسىنداعى بۇرىنعى شەكارا ماڭى اۋداندارى قالپىنا كەلتىرىلدى»، - دەدى مينيستر.

ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، «اۋىل - ەل بەسىگى» باعدارلاماسى اياسىندا 2019-2023 -جىلدارى 511 شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ بويىنشا 1,8 مىڭ جوبا ىسكە اسىرىلدى. 2024 -جىلى 170 جوبانى ىسكە اسىرۋعا 36,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى.

«2023 -جىلى شەكارا ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەردى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 15,6 ميلليارد تەڭگەگە 72 جوبا ىسكە اسىرىلدى. 44 اۆتوموبيل وتكىزۋ پۋنكتتەرىن قايتا قۇرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. بارلىق شەكارالاس ەلدى مەكەندەر «OTAU TV» قىزمەتىنە قوسىلدى»، - دەدى نۇرلان بايبازاروۆ.

اۆتور

مارلان جيەمباي

سوڭعى جاڭالىقتار