بۋرابايدا تاۋدان تۇسە الماي قالعان تۋريست قۇتقارىلدى

құтқарушылар
Фото: Ақмола облыстық ТЖД

كوكشەتاۋ. KAZINFORM - بۋراباي كۋرورتىندا كوكشەتاۋ تاۋىندا تاۋعا شىعىپ، وزدىگىنەن تۇسە الماعان تۋريست قۇتقارىلدى.

اقمولا وبلىسى ت ج د باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەر ادام بۋرابايعا قاراعاندى وبلىسىنان كەلگەن.

«ول كوكشەتاۋ تاۋىنىڭ بيىك شىڭىنا شىعىپ، وزدىگىنەن تۇسە المادى. ەر ادامدى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا اقمولا وبلىسى ت ج د جەدەل-قۇتقارۋ جاساعىنىڭ جانە «بۋراباي» م ۇ ت پ قۇتقارۋشىلارى قاتىستى. ەكى ساعاتقا سوزىلعان قۇتقارۋ وپەراتسياسى ءساتتى ءوتتى، وقيعانىڭ ءمان-جايى انىقتالۋدا»، - دەدى ۆەدومستۆودان.

ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن اقمولا وبلىسىندا قايىعى اۋدارىلعان بالىقشى قۇتقارىلعانىن جازعان ەدىك.

құтқарушылар
Фото: Ақмола облыстық ТЖД
Боровое, туризм, отдых, Бурабай, демалыс, туризм
Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

اۆتور

اسلان وسپانوۆ

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram