باۋىرجان بايبەكتىڭ ايەلى قىزمەتىنەن بوساتىلدى

жанар байбек
Фото: Фото: freepik.com

 الماتى قالاسىنىڭ ەكس- اكىمى باۋىرجان بايبەكتىڭ ايەلى جانار بايبەك قىزمەتىنەن بوستىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

پرەزيدەنت قاسىم- جومارت توقايەۆ «ق ر سوتتارىنىڭ ءتوراعالارىن، سوت القاسىنىڭ ءتوراعاسىن جانە سۋديالارىن قىزمەتكە تاعايىنداۋ جانە قىزمەتتەن بوساتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. وسى قۇجاتقا ساي، لاۋازىمىنان كەتكەندەردىڭ اراسىندا استانا قالالىق سوتتىڭ سۋدياسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن جانار بايبەك تە بار.

ءمالىم بولعانداي، باۋىرجان بايبەكتىڭ ايەلى ءوز ەركىمەن قىزمەتىنەن بوساتىلعان.

جارلىق قول قويىلعان كۇننەن، ياعني 6 - قازاننان كۇشىنە ەندى.

سونداي- اق اتالعان وكىممەن ءبىرقاتار وڭىردە جاڭا سۋديالار تاعايىندالعان جانە قىزمەتىنەن بوساتىلعان.

سوڭعى جاڭالىقتار