باسپانا ەڭ قىمبات جانە ەڭ ارزان قالالار

баспана
Фото: Фото: freepik.com

Krisha.kz رەسۋرسىنىڭ ساراپتاما قىزمەتى ەل بويىنشا پاتەر باعاسى ەكىنشى اي قاتارىنان ءبىر ورنىندا تۇرعانىن ءمالىم ەتتى.

قايتالاما نارىقتاعى باعا قاڭتار ايىنان ناۋرىز ايىنا دەيىن وسسە، ءساۋىر ايىنان باستاپ ءسال تۇسكەن. قازان ايىنداعى باعا ورتا ەسەپپەن شارشى مەترىنە 369 مىڭ تەڭگە بولىپ تۇر. قىركۇيەكتە بۇل كورسەتكىش 368716 تەڭگە بولعان ەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

ءبىر ايدا باسپانا باعاسى قالاي وزگەردى

Krisha.kz جاساعان مونيتورينگ دەرەكتەرى بويىنشا، 17 قالانىڭ 11 ىندە پاتەر ءسال ارزانداعان. ونىڭ ىشىندە استانا، الماتى شىمكەنت قالالارى دا بار. پاتەر ەلدەگى 5 قالادا عانا قىمباتتاعان. اسىرەسە اقتاۋدا 3,5 پايىز وسكەن.

باسپانا ارزان جانە قىمبات وڭىرلەر

شارشى مەتردىڭ باعاسى ەڭ جوعارى 5 ءوڭىر:

الماتى - 707,8 مىڭ تەڭگە؛

استانا - 473,2 مىڭ تەڭگە؛

شىمكەنت - 419,4 مىڭ تەڭگە؛

اتىراۋ - 386,9 مىڭ تەڭگە؛

وسكەمەن - 380 مىڭ تەڭگە.

شارشى مەتردىڭ باعاسى ەڭ تومەن 5 ءوڭىر:

قىزىلوردا - 236,7 مىڭ تەڭگە؛

اقتوبە - 286,6 مىڭ تەڭگە؛

تاراز - 301,6 مىڭ تەڭگە؛

تالدىقورگان - 304,1 مىڭ تەڭگە؛

كوكشەتاۋ - 305,5 مىڭ تەڭگە.

جىل باسىنان باعا قالاي قۇبىلدى

2022-جىلدىڭ جەلتوقسانىنان باستاپ پاتەر باعاسى ورتا ەسەپپەن 1,2 پايىز ارزانداعان. نەگىزىنەن ارزانداۋ 14 قالادا تىركەلدى. ولار: كوكشەتاۋ (7- پايىز) مەن استانا (2- پايىز).

ءۇش وڭىردە پاتەر باعاسى وسكەن: اقتاۋ (9+ پايىز) ، الماتى (1,4+ پايىز)، قىزىلوردا (0,9+ پايىز).

ءبىر جىلداعى ديناميكا

ءبىر جىلدا (2022-جىلدىڭ قازانىنان 2023-جىلدىڭ قازانىنا دەيىن) باعا ءارقالاي قۇبىلعانىمەن، قازان ايىنىڭ ەكى جىلداعى ديناميكاسى ءدال بىلتىرعىداي. ەلدىڭ 12 قالاسىندا باعا 6 پايىز تۇسكەن. ونىڭ ىشىندە استانادا 2,1 پايىز ارزانداعان.

ال اقتاۋ (9+ پايىز)، الماتى (3,1+ پايىز)، قىزىلوردا (2 پايىز) وبلىستارىندا باسپانا باعاسى جىلدىق ديناميكادا دا وسكەن.

سوڭعى جاڭالىقتار