ازەربايجان مەن ارمەنيا الماتىدا كەلىسسوز وتكىزەدى – س ءى م

әзербайжан армения
Фото: Pixabay/Kazinform

  استانا: KAZINFORM - قازاقستان ازەربايجان مەن ارمەنياعا كەلىسسوزدەر الاڭىن ۇسىنادى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ اپتالىق بريفينگتە ءمالىم ەتتى.

پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ باكۋعا دا، ەريەۆانعا دا جاقىندا جاساعان ساپارلارىندا وسى ەلدەر اراسىندا بەرىك، ۇزاقمەرزىمدى بەيبىتشىلىكتى تەز ارادا ورناتۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ وتكەن ەدى.

سونداي-اق، قازاقستاننىڭ كەلىسسوز وتكىزۋ ءۇشىن الاڭ ۇسىنۋ ارقىلى جاردەم كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

«شىنىندا دا، وسىنداي كەلىسسوزدەر الماتىدا وتۋگە جوسپارلانىپ وتىر. ءبىز ازەربايجان مەن ارمەنياداعى ارىپتەستەرىمىزبەن بايلانىستامىز. الداعى كەلىسسوزدەر تەك قانا ەكى تاراپ اراسىندا جۇرگىزىلەدى. استانانىڭ دەلدالدىعى تۋرالى ءسوز جوق ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ءبىز تەك قانا «Good office» دەپ اتالاتىن ىزگى نيەت قىزمەتتەرىن كورسەتەمىز. وتەتىن كۇنى نەمەسە باسقا دا اقپارات قوسىمشا حابارلانادى»، - دەدى ا. سمادياروۆ.

سونىمەن بىرگە، ا. سمادياروۆ بۇل كەلىسسوزگە جۇمسالاتىن قاراجات تۋرالى تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.

«بۇل سونداي اۋقىمدى شارا ەمەس. قازاقستان قانداي دا ءبىر شىعىنداردى وتەۋى مۇمكىن، ءبىراق قوس تاراپ مامىلەگە كەلىپ جاتسا، ونىڭ پايداسى تۇتاس ايماققا سەپتىگىن تيگىزەدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى رەسمي وكىل.

سوڭعى جاڭالىقتار