گازا سەكتورىندا قازاقستاندىقتىڭ زارداپ شەككەنى شىندىققا جاناسپايدى –س ءى م

Смадияров
Фото: Фото: gov.kz

گازا سەكتورىندا قازاقستان ازاماتى زارداپ شەككەنى تۋرالى تاراعان اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ايبەك سمادياروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

«جاقىندا الەۋمەتتىك جەلىدە گازا سەكتورىنداعى قارۋلى قاقتىعىس كەزىندە قازاقستاننىڭ ءبىر ازاماتى زارداپ شەكتى دەگەن اقپارات تاراعان ەدى. بۇل مالىمەت شىندىققا جاناسپايدى. وسى ورايدا يزرايل جاعى قاتە اقپارات تاراپ كەتۋىنە بايلانىستى كەشىرىم سۇرادى»، - دەدى ا. سماديار ۆەدومستۆودا وتكەن اپتالىق باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

اتالعان قاتىعىس ايماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى اراسىندا قازا تاپقاندار مەن جارالانعاندار تۋرالى مالىمەتتەر تىركەلمەدى.

ايتا كەتەيىك، يزرايلدەگى قازاقستاننىڭ ەلشىلىگىنە 100 دەن استام ەلىمىزدىڭ ازاماتى جاردەم كورسەتۋ تۋرالى ءوتىنىش جاسادى. سونىمەن قاتار، گازا سەكتورىنان تاعى 100 دەن استام ادامدى قازاقستانعا جەتكىزۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتىر.

بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، پالەستينانىڭ مەديتسينالىق قىزمەتتەرى يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا جاساعان سوققىسى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى ايتارلىقتاي ارتقانىن حابارلادى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram