اتىراۋ وبلىسىندا جايىق جايىلماسىنداعى قىستاقتىڭ 30 تۇرعىنى ەۆاكۋاتسيالانادى

су тасқыны
Фото: ТЖМ

اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسىنىڭ ماحامبەت اۋدانىندا جايىق وزەنىنىڭ جايىلماسىنداعى قىستاقتىڭ 30 تۇرعىنىن ەۆاكۋاتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر.

اتىراۋ وبلىسىنىڭ جەدەل شتابىنان ءمالىم ەتكەندەي، تۇرعىندار بۇگىن، 9-مامىردا ماحامبەت اۋدانىنداعى «لەسحوز» قىستاعىنداعى تۇرعىنداردى قاۋىپسىز اۋماققا كوشىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.

«جايىق وزەنىندەگى سۋ دەڭگەيىنىڭ جوعارىلاۋىنا بايلانىستى «لەسحوز» قىستاعىنىڭ تۇرعىندارىن ەۆاكۋاتسيالاۋ جوسپارلاندى. ماحامبەت اۋىلدىق وكرۋگىنە قارايتىن قىستاقتا 25 ءۇي بار. ونىڭ جەتەۋىندە مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن 30 ادام تۇرادى. تۇرعىندار ماحامبەت اۋىلىندا ورنالاسقان د. تولەنوۆ اتىنداعى ورتا مەكتەپتە اشىلعان ەۆاكۋاتسيا پۋنكتتىنە ورنالاسادى»، - دەپ حابارلادى وبلىستىق جەدەل شتابتان.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇدان بۇرىن اتىراۋدىڭ ماحامبەت اۋدانىندا 16 بالاباقشانىڭ جۇمىسى ونلاينعا كوشىرىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.

سوڭعى جاڭالىقتار