استىق باعاسى تومەندەسە دە، نان ارزاندامادى - مينيستر

нан бағасы
Фото: ҚазАқпарат

ەلىمىزدە نان باعاسى استىقتىڭ تونناسى 160 مىڭ تەڭگەگە كوتەرىلگەنگە دەيىن ساقتالادى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

بۇگىندە دۇكەندە نان باعاسى 92 تەڭگە جانە ودان جوعارى. ءار دۇكەندە باعا ءارتۇرلى. استىقتىڭ تونناسى 160 مىڭ تەڭگە بولعان كەزدە نان باعاسى قىمباتتادى. ءبىراق، استىق باعاسى تومەندەگەندە نان ارزانداعان جوق. نارىقتا استىقتىڭ تونناسى 105-110 مىڭ تەڭگە، ونىڭ ۇستىنە ءدانماڭىزى جوعارى. سوندىقتان دا استىق تونناسى 160 مىڭ تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلگەنشە نان باعاسى ساقتالادى. وسى ورايدا ناۋبايحانالاردان دا باعا نەگە ارزانداماعانىن سۇراعان ءجون، - دەدى مينيستر ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە.

ايداربەك ساپاروۆتىڭ دەرەگىنشە، بيىل 16 ميلليون توننا استىق باستىرىلادى دەگەن بولجام بار. بۇدان بولەك، وتكەن جىلدان 3 مون توننا استىق قالىپ وتىر.