استانادا «ناۋرىزناما: ۇلتتىق سپورت كۇنىنە» وراي قانداي ءىس-شارالار وتەدى

ұлттық спорт
Фото: Мақсат Шағырбаев/Kazinform

استانا. KAZINFORM - الداعى 20- ناۋرىزدا ناۋرىز مەيرامىن تويلاۋ اياسىندا ەلورداداعى «ارعىماق» ات-سپورتى كەشەنىندە ۇلتتىق سپورت كۇنىنە ارنالعان «ناۋرىزناما: ۇلتتىق سپورت كۇنى» مەرەكەلىك ءىس-شاراسى وتەدى.

ق ر ۇلتتىق سپورت قاۋىمداستىعى ءمالىم ەتكەندەي، مەرەكەلىك ءىس-شارا اياسىندا كوكپار، اۋدارىسپاق، تەڭگە ءىلۋ، قىز قۋۋدان كورسەتىلىمدەر جانە توعىزقۇمالاق پەن اسىق اتۋدان شەبەرلىك سىنىپتارى جوسپارلانعان.

«قوناقتارعا قازاقى تازى جانە بۇركىت كورسەتىلەدى. سونداي-اق، قولونەرشىلەر جارمەڭكەسى، ۇلتتىق سپورت ارداگەرلەرىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى جانە مەرەكەلىك كونسەرتتىك باعدارلاما وتەدى»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ءىس-شارانى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ق ر ۇلتتىق سپورت قاۋىمداستىعى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگىمەن بىرگە ۇيىمداستىرادى.

اتالعان ءىس-شارا ەلورداداعى «ارعىماق» ات-سپورت كەشەنىندە وتەدى.

اۆتور كۇنسۇلتان وتارباي

سوڭعى جاڭالىقتار