پاريج تورىندە «قازاق اۋىلى» اشىلدى

شەتەل
سۋرەت: س ءى م

استانا. KAZINFORM - ءىس-شارانىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا قازاقستاننىڭ فرانسياداعى ەلشىسى گۇلسارا ارىستانقۇلوۆا، پاريجدىڭ 17-وكرۋگىنىڭ ءمەرى جوففرۋا بۋلار، فرانسيادا اككرەديتتەلگەن ورتا ازيا ەلدەرىنىڭ ەلشىلەرى جانە دە باسقا ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ باسشىلارى، سونداي-اق كوپتەگەن قازاق دياسپوراسىنىڭ، قوعامدىق توپتاردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

پاريجدىڭ 17-وكرۋگى مەرياسىنىڭ قولداۋىمەن قازاقستان ەلشىلىگى «QazElles» فرانسياداعى قازاقستاندىق ايەلدەر قاۋىمداستىعىمەن بىرلەسىپ فرانسۋز ەلورداسىنىڭ تورىندە كيەلى شاڭىراعىمىز كيىز ءۇيدى قۇرىپ، قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا «قازاق اۋىلى/Village kazakh» ەسىگىن ايقارا اشتى، دەپ حابارلادى turkystan.kz.

اتالعان ءىس-شارا وسى جازدا پاريجدە وتەتىن وليمپيادا جانە پاراليمپيادا ويىندارى قارساڭىندا ەلىمىزدى جانە ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى كەڭىنەن تانىستىرۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلدى.

قازاق ەتنواۋىلىنا كەلگەن قوناقتار ەكى كۇن بويى ءداستۇرلى كيىز ءۇي جاساۋدىڭ تاريحىمەن، ۇلتتىق ناقىشتاعى زاماناۋي قولونەر شەبەرلەرىنىڭ تۇرمىس سالت بۇيىمدارىمەن جانە فرانسۋز تىلىندەگى ۇلى عۇلاما اقىن اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ شىعارمالارىمەن تانىستى. سونىمەن بىرگە فرانسۋز فوتوگرافى ل. لاگاردىڭ ەلىمىزدىڭ تابيعي ءارى كورىكتى جەرلەرىنە ارنالعان فوتوكورمە ۇيىمداستىرىلدى.

«قازاق اۋىلىن» تاماشالاۋعا جينالعان جۇرتشىلىقتى پاريجگە ارنايى كەلگەن روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» ۇيىمىنىڭ ارتىستەرى ر. ورازبايەۆا، ۆ. تابىس جانە ر. ماقىموۆ كۇمىس كۇي مەن اسقاق انمەن تامساندىردى. تابيعاتتىڭ شەكسىز سۇلۋلىعى، كوشپەلى حالىقتىڭ بوستاندىق رۋحى مەن دانالىعى تولىسقان ۇلى دالانىڭ مۋزىكاسى كورەرمەندەردى بەي-جاي قالدىرمادى.

فرانسۋزدار جانە الەمنىڭ ءار تۇپكىرىنەن كەلگەن ساياحاتشىلار قازاقستاندىق تاعامداردان - قازى، قۋىرداق، قۇرت، جەنت جانە دە باسقا ونىمدەردەن ءدام تاتتى.

بەرەكە مەن بىرلىكتىڭ، ىرىس پەن ىنتىماقتىڭ بەلگىسىندەي بولعان ەتنواۋىل ەكى مەملەكەت اراسىنداعى دوستىقتى دارىپتەۋگە ءوز ۇلەسىن قوستى.

سوڭعى جاڭالىقتار