شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ قىزى وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالدى

None
Photo: gazeta.uz
استانا. قازاقپارات - وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىندە ءبىرقاتار اۋىس-ءتۇيىس بولدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇل جايىندا ءو ر پرەزيدەنتتىڭ رەسمي سايتىنان ءمالىم بولدى.

وندا سايدا شاۆكات قىزى ميرزيەيەۆانىڭ دا پرەزيدەنت كومەكشىسى بولىپ تاعايىندالعانى جاريالانعان.

سايدا شاۆكات قىزى - وزبەك ساياساتكەرى، وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ ۇلكەن قىزى.

1984-جىلى 4- قاراشادا تۋعان وزبەك ك س ر قوقان قالاسىندا تۋعان.

2019-جىلى اقپارات جانە بۇقارالىق كوممۋنيكاتسيالار اگەنتتىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالدى.

2022-جىلدان پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ بايلانىس جانە اقپاراتتىق ساياسات سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىن اتقاردى.

ويبەك تۇرسىنوۆپەن نەكەدە، ءۇش بالاسى بار.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram