استانادا ءبىر ايلىق جاۋىن- شاشىن مولشەرى ءبىر كەشتە جاۋدى

None
استانا. قازاقپارات - استانادا جاۋىن-شاشىنعا بايلانىستى قالا بويىنشا 100 دەن استام تەحنيكا (اسسەنيزاتورلىق ماشينالار مەن موتوپومپالار) جۇمىلدىرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

«قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتى بويىنشا استانادا ايلىق نورما جاۋىن- شاشىن جاۋدى: ايلىق نورما 31 م م بولسا، 24-تامىزدا 42 م م جاۋىن-شاشىن جاۋدى.

سۋ باسقان نەگىزگى ۋچاسكەلەردىڭ ءبىرى - ۇلى دالا داڭعىلى. مۇندا تازارتۋ قوندىرعىلارى سالىنىپ جاتىر، جوبا ءالى اياقتالعان جوق. نوسەرلى كارىز جەلىلەرى مەن تازارتۋ قۇرىلىستارىن سالۋ ماسەلەسى قالا اكىمدىگىنىڭ باقىلاۋىندا.

بۇعان دەيىن 200 دەن استام پروبلەمالىق ۋچاسكەدە سۋ تاسقىنى ماسەلەسى شەشىلدى.

وسى جىلى جەر ءۇستى اعىندارىن بۇرۋ ءۇشىن 2,5 شاقىرىم ماگيسترالدىق نوسەرلى كارىز جەلىلەرىن سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.

«Elorda eco system» ۇيىمىمەن جەر ءۇستى اعىندارىن بۇرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تۇراقتى نەگىزدە ءتيىستى ءىس- شارالار جۇرگىزىلىپ جاتىر: كوللەكتورلار مەن جاڭبىر قابىلداعىشتاردى تازارتۋ، قۇبىرلاردى بۋلاندىرۋ، سۋ شىعارۋ، نوسەرلى كارىز جۇيەلەرىن جانە تازارتۋعا ارنالعان قۇرىلىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە ت. ب.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram