قازاق تازىلارى شۆەيتسارياداعى يتتەر كورمەسىنە قاتىسىپ جاتىر

None
جەنەۆا. قازاقپارات - قازاقستاندىق كينولوگتار تازى تۇقىمداس ەكى يتپەن ۇزاق جول ءجۇرىپ (7,8 مىڭ شاقىرىمنان استام) جەنيەۆاعا جەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

World Dog Show-2023 الەم چەمپيوناتى قارساڭىندا «جەنيەۆا گران-پريى» حالىقارالىق كورمەسى ءوتىپ، وعان ءبىزدىڭ يتتەر العاش رەت قاتىستى.

تۇمار ەسىمدى تازى CAC اتاعىن الدى. بۇل ءيتتىڭ ۇلتتىق چەمپيوندىققا، ياعني «شۆەيتساريا چەمپيونى» اتاعى ءۇشىن كۇرەسەتىنىن بىلدىرەدى.

ۆانگەليا ەسىمدى ەكىنشى تازى «ارداگەرلەر» كلاسى بويىنشا «ۇزدىك تۇقىم وكىلى» (ل پ پ) اتاعىن الدى، سونىمەن قاتار ۇلتتىق چەمپيوندارعا (CAC اتاعى) ۇمىتكەر بولدى.

«شۆەيتساريا گران-پريى» شۆەيتساريادا 23-27- تامىز ارالىعىندا وتەتىن حالىقارالىق كينولوگيالىق قاۋىمداستىقتىڭ (FCI) اعىمداعى جارىستارىنىڭ سەرياسىن اشتى.

وسى جارىستار اياسىندا 27- تامىز كۇنى قازاق تازى يتتەرى World Dog show 2023 الەم چەمپيوناتىنىڭ باستى شاراسىنا قاتىسادى.

ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، World Dog Show-2023 شاراسىنا الەمنىڭ ءارتۇرلى ەلدەرىنەن 20 مىڭنان استام ءيت باق سىنايدى.

200 ءتۇرلى ءيت تۇقىمىن 150 گە جۋىق حالىقارالىق تورەشى باعالايدى.

حالىقارالىق ساناتتاعى ساراپشى، FCI حالىقارالىق كينولوگيالىق فەدەراتسياسىنىڭ ساراپشىسى وماروۆ زازا (گرۋزيا) تازى تۋرالى پىكىرىن ءبولىستى.

ول تازى - يتتەردىڭ ەرەكشە تۇقىمىنا جاتاتىنىن جانە ەۋروپالىق كورەرمەندەردىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋعىزعانىن اتاپ ءوتتى.

ونىڭ پىكىرىنشە، تازى مىنەزى مەن ءتۇرى بويىنشا ەرەكشەلەنەدى.

«تازى - وتە قىزىق، ماعان ۇنايدى. مىقتى تازىلار كوپ، مەن ولاردى قازاقستانعا بارعاندا كوردىم. ەڭ باستىسى، بۇل تۇقىمدى قازىر ءوز دەڭگەيىندە ۇستاۋىمىز كەرەك»، - دەيدى گرۋزين ساراپشىسى.

سونداي-اق ز. وماروۆ قازاقستاننىڭ FCI حالىقارالىق كينولوگيالىق فەدەراتسياسىنىڭ تولىققاندى مۇشەسى اتانۋ ارقىلى العا ۇلكەن قادام جاساعانىن اتاپ ءوتتى.

«بۇل ەلدىڭ كەز كەلگەن FCI اسسامبلەياسىندا داۋىس بەرۋگە قۇقىعى بار ەكەنىن بىلدىرەدى. ەڭ باستىسى، قازىر حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بارلىق شارالارعا ۇنەمى قاتىسۋ»، - دەدى ز. وماروۆ.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram