قىركۇيەكتەن باستاپ الماتى مەن دەلي اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرى اشىلادى

None
استانا. قازاقپارات - مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ جانە Kazakh Tourism قاتىسۋىمەن IndiGo ءىرى ءۇندى اۆياكومپانياسى «دەلي - الماتى - دەلي» تىكەلەي رەيسىن ىسكە قوسادى.

وسى باعىت بويىنشا رەيستەر قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا باستالادى جانە اپتاسىنا ءۇش رەت ورىندالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

اتالعان رەيس ءۇندىستانداعى 75 تەن استام باعىتقا، سونداي- اق ازيانىڭ ءىرى قالالارىنا رەيستەردى ورىندايتىن اۆياكومپانيا ءۇشىن 32- حالىقارالىق تىكەلەي بايلانىس سانالادى.

سونداي- اق، اۆياكومپانيانىڭ ەۋروپا مەن سولتۇستىك امەريكادا ءوزىنىڭ سەرىكتەستىك كودتارى ارقىلى ۇلكەن جەلىسى بار.

بيىل IndiGo كومپانياسى Skytrax ۇسىنعان «ءۇندىستان مەن وڭتۇستىك ازياداعى ۇزدىك بيۋدجەتتىك اۆياكومپانيا» سىيلىعىنىڭ قاتارىنان 13- رەت يەگەرى اتاندى.

«شەتەلدىك اۆياكومپانيالارمەن جاڭا تىكەلەي رەيستەردى ىسكە قوسۋ بويىنشا كەلىسسوز ۇنەمى جۇرگىزىلىپ تۇرادى. اتاپ ايتقاندا، سوڭعى ۋاقىتتا قاتار، مىسىر جانە قىتايعا ۇشۋ جيىلىگى ارتتى. شەتەلدىك كومپانيالار قازاقستانعا ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. مىسالى، وسى جازدا وماننىڭ Salam Air اۆياكومپانياسى «الماتى - ماسكات» باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 2 رەت جيىلىكپەن رەيستى ىسكە قوستى»، - دەيدى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ءمولدىر ابدۋاليەۆا.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram