استاناداعى ۇلتتىق پانتەوندا شىن مانىندە قانشا ورىن بار

None
Фото: yvision.kz
استانا. قازاقپارات - استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى ەرلان قاناليموۆ ۇلتتىق پانتەون قۇرۋ جۇمىستارى تۋرالى ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«پانتەون جوباسى ءالى اياقتالعان جوق، قازىرگى ۋاقىتتا جوبانىڭ ءبىرىنشى بولىگىن ىسكە قوسۋ جۇمىسى اياقتالىپ جاتىر. سوندىقتان، ءبىرىنشى جوبا اياسىندا ءبىز ول جەرگە باردىق، كوشپەلى كەڭەس جاسادىق. بۇگىنگى تاڭدا پانتەون بويىنشا ءتورت ورىن ەمەس، 40 تان استام ورىن بار»، - دەدى ە. قاناليموۆ استانا قالاسىنىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە.

ونىڭ ايتۋىنشا، ورىن سانى جەتكىلىكتى. ويتكەنى پانتەون بويىنشا ۇكىمەتتىڭ قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن جەكە ەرەجە مەن ءتارتىپ بار.

«مۇندا رەزونانستىق شۋ كوتەرۋدىڭ قاجەتى جوق. پانتەون باسقا ەلدەردە دە بار. بۇل - ستاندارتتى پروتسەدۋرالار. بۇل مەملەكەتتىك اۋقىمداعى ماسەلەلەر، ويتكەنى مۇنداي پانتەوندار ت م د ەلدەرىندە، ماسكەۋدە، باكۋدە جانە باسقا دا قالالاردا بار. بالكىم، پانتەوننىڭ اتاۋىن باسقاشا قويۋدى ويلاستىراتىن شىعارمىز. ءبىراق بۇل مينيسترلىكپەن جانە اكىمدىكپەن بىرلەسىپ تالقىلانادى. قازىرگى ۋاقىتتا ول جەردە ورىن جەتكىلىكتى. جوبانى ىسكە اسىرۋ بويىنشا جۇمىستار ودان ءارى جالعاسادى»، - دەپ تولىقتىردى سپيكەر.

بۇعان دەيىن ءماسليحات وتىرىسىندا ەسىل اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى دارمەنيار قىدىربەك ۇلى ۇلتتىق پانتەونداعى 25 ورىننىڭ 21 ىنە ادام جەرلەنگەنىن، تيىسىنشە 4 ورىن عانا بوس قالعانىن ايتقان ەدى.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram