قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى قازاق دراما تەاترىنا ۇلتتىق مارتەبە بەرىلەدى

None
استانا. قازاقپارات - «جوشى حان» قويىلىمىنىڭ پرەمەراسىنان كەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قاليبەك قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىنا جاڭا مارتەبە بەرىلەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

تاريحي درامانىڭ اۆتورى - بەلگىلى جازۋشى-دراماتۋرگ دۋمان رامازان، قويۋشى رەجيسسەرى - قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى بولات ۇزاقوۆ.

مەملەكەت باسشىسى قويىلىمدى تاماشالاعان سوڭ تۋىندى اۆتورىمەن جانە ق. قۋانىشبايەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق قازاق مۋزىكالىق دراما تەاترىنىڭ ۇجىمىمەن اڭگىمەلەستى.

پرەزيدەنت تەاتر ۇجىمىنا شىعارماشىلىق تابىس تىلەپ، ونەر ورداسىنا ۇلتتىق مارتەبە بەرۋ جونىندە شەشىم قابىلداعانىن ايتتى.

ءتيىستى جارلىق قازان ايىندا رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا جاريالانادى.

سوڭعى جاڭالىقتار