قىرعىزستاندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى

None
استانا. قازاقپارات - جالال-اباد وبلىسىنىڭ توگۋز-توروۋ اۋدانىندا Ⅲ دارەجەلى توتەنشە جاعداي رەجيمى ەنگىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات قىرعىزستاننىڭ كابار اقپارات اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

قىرعىزستان توتەنشە جاعداي مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، نارىن وزەنىندە سۋ دەڭگەيى كوتەرىلىپ، 200 ءۇي، اۋىل شارۋاشىلىعىنا پايدالاناتىن جەردىڭ 16 گەكتارى مەن اۋەجايدىڭ ۇشىپ- قونۋ جولاعىن سۋ باسۋ قاۋپى بار.

وسىعان بايلانىستى اۋداندىق ازاماتتىق قورعانىس كوميسسياسىنىڭ دابىلى جاريالاندى. وبلىستىق ازاماتتىق قورعانىس باسشىسى ا. سىرعابايەۆ پەن ت ج م باسقارما باسشىسى ا. زاكيروۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن شتاب وتىرىسىندا III دارەجەلى توتەنشە جاعداي رەجيمىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.

وزەن ارناسىن دالدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە، وعان ارنايى تەحنيكا تارتىلدى.

سوڭعى جاڭالىقتار
telegram