قىزىلوردادا قۋراعان ءشوپ ورتەنىپ، قالانىڭ ءبىرقاتار بولىگىن ءتۇتىن باستى

None
Ашық көздерден алынған фото
قىزىلوردا. قازاقپارات - قىزىلوردادا قۋراعان ءشوپتىڭ ورتەنۋى سالدارىنان قالانىڭ ءبىرقاتار بولىگىن ءتۇتىن باسىپ قالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنە ساعات 14.50 دە حابارلاما كەلىپ ءتۇستى.

«وندا ناۋرىز ساياجايى تۇسىنداعى شىركەيلى كانالىنىڭ جيەگىندە قۋراعان ءشوپتىڭ جانىپ جاتقانى جونىندە ايتىلعان. قازىرگى تاڭدا وقيعا باسىندا ماماندار 4 تەحنيكامەن ءورتتى سوندىرۋگە كۇش سالىپ جاتىر. سونداي- اق، وقيعا ورنىندا ورمان شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ ماماندارى بار»، - دەپ ءمالىم ەتتى وبلىستىق توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى ءورت ءسوندىرۋ جانە اۆاريالىق- قۇتقارۋ جۇمىستارى قىزمەتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ءاليا ەرەجەپوۆا.


سوڭعى جاڭالىقتار
telegram