دارحان قىدىرالى جۋرناليستەردى زاڭ تالاپتارىن ساقتاۋعا شاقىردى

None
استانا. قازاقپارات - اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ ءمينيسترى دارحان قىدىرالى قاماۋدا وتىرعان جۋرناليسكە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«دۋمان مۇحامەدكارىم تۋرالى اقپاراتتى وقىدىم. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، ول جۋرناليستىك قىزمەتى ءۇشىن ەمەس، زاڭدى بۇزعانىنا بايلانىستى ايىپتالىپ وتىر. قازاقستان - قۇقىقتىق مەملەكەت، زاڭ الدىندا ءبارىمىز بىردەيمىز. سوندىقتان ارىپتەستەرىمدى زاڭدى بۇزباۋعا جانە ونى قۇرمەتتەۋگە شاقىرامىن. ايتپاقشى، جۋرناليستەر ءماجىلىس دالىزىندە وسى ماسەلە تۋرالى سۇراعان ەدى. سول جەردە دە «ساياسي كوزقاراس ءۇشىن» دەپ قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزعانىنا بايلانىستى ايىپتالعانىن مەڭزەگەن ەدىم»، - دەپ جازدى مينيستر Facebook پاراقشاسىندا.

ايتا كەتەيىك، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا دۋمان مۇحامەدكارىمگە تاعى ءبىر باپ بويىنشا جاڭادان ايىپ تاعىلعانى حابارلانعان ەدى.