سولتۇستىك قازاقستاندا بالالار ەتنواۋىلداردا دەمالادى

None
پەتروپاۆل. قازاقپارات - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بالالار ەرەكشە لاگەرلەردە دەمالادى. ۇلتتىق سالت- ءداستۇردى ناسيحاتتاعان ەتنواۋىلدار ازىرگە ەكى اۋدان ورتالىعىندا اشىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

س ق و ءبىلىم باسقارماسى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بالالاردىڭ دەمالىسىنا ارنالعان ەتنولاگەر - قىزىلجار ءوڭىرىنىڭ بىرەگەي جوباسى. ءۇش جىل بۇرىن العاش رەت جامبىل اۋدانىندا ىسكە قوسىلعان ەتنواۋىل ەندى ءوڭىردىڭ باسقا ەلدى مەكەندەرىندە دە اشىلىپ جاتىر.

«ادەتتەگى لاگەر كورپۋستارىنىڭ ورنىنا بالالار ۇلتتىق ناقىشتا بەزەندىرىلگەن كيىز ۇيلەردە دەمالادى. مۇندا ۇلتتىق ويىندار ويناتىلادى. التىباقان دا قۇرىلدى. اجەلەر قىزدارعا نان يلەپ، باۋىرساق ءپىسىرۋدى ۇيرەتسە، ۇلدار اعاش جوڭقالاپ، ساماۋىر قويۋدى مەڭگەرەدى. بالالار دەمالىس بارىسىندا ۇلتتىق داستۇرلەرمەن تانىسىپ، ولارعا كەي راسىمدەر كورسەتىلەدى»، - دەيدى باسقارمانىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى اسەل ورازبايەۆا.

شاعىن ەتنواۋىلدا بالالار جىلقىنى كۇتىپ باپتاۋدىڭ قىر- سىرىنا قانىعادى، ەرتتەپ ءمىنۋدى ۇيرەنەدى. جالپى دەمالىپ جاتقان بالالاردى جالىقتىرماۋ ءۇشىن ءار كۇننىڭ وزىندىك باعدارلاماسى بار.

ماسەلەن ع. مۇسىرەپوۆ اتىنداعى اۋداننىڭ ورتالىعى نوۆويشيمكا ەلدى مەكەنىندە «تۋعان ولكە» ەتنولينگۆيستيكالىق لاگەرى №1 ورتا مەكتەپتىڭ جانىنان اشىلدى. بەس كۇن جۇمىس ىستەيتىن ەتنواۋىل شامامەن 1,5 مىڭنان ارتىق بالانى قامتىماق. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سالتاناتتى اشىلۋىنا وراي كونتسەرتتىك باعدارلاما قويىلىپ، بالالار اراسىندا ۇلتتىق سپورتتىق ويىندار ويناتىلدى. ال تۇسكى استا دەمالۋشىلار ۇلتتىق تاعامداردان ءدام تاتتى.

بۇعان دەيىن س ق و- دا بيىل 20 مىڭنان استام بالانىڭ جازعى ساۋىقتىرۋ لاگەرىمەن قامتىلاتىنىن ايتقان ەدىك.


سوڭعى جاڭالىقتار