تۇڭعىش پرەزيدەنت كەڭسەسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى باسقا ۇيىمدارعا اۋىسادى

None
استانا. قازاقپارات - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى- قارجى ءمينيسترى ەرۇلان جاماۋبايەۆ تۇڭعىش پرەزيدەنت كەڭسەسىنىڭ قايتا قۇرىلىمداۋدان ءوتىپ جاتقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«قازىرگى كەزدە اتالعان كەڭسەنى قايتا قۇرىلىمداۋ ءجۇرىپ جاتىر. ونداعى قىزمەتكەرلەردىڭ ءبىر بولىگى باسقا ۇيىمدارعا اۋىسادى، ال تاعى ءبىر بولىگى قىسقارۋعا جاتادى»، - دەدى ە. جاماۋبايەۆ ماجىلىستە تىلشىلەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

بۇل تۇرعىدا مينيستر ەندى ونداي كەڭسە بولمايتىنىن ايتتى.

«ول كەڭسە قايتا قۇرىلىمداۋ پروتسەسىنەن ءوتىپ جاتىر. ءبىر جارىم ايدىڭ ىشىندە بۇل ماسەلە شەشىلەدى دەپ ويلايمىن»، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.