باتىس قازاقستاندا سۋ تاپشىلىعى ماسەلەسى قالاي شەشىلەدى - مينيسترلىك ۇسىنىسى

None
None
استانا. قازاقپارات - ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى ازىرلەگەن سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسىن دامىتۋدىڭ 2023-2029 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداماسىندا باتىس وڭىرلەردەگى سۋ تاپشىلىعى پروبلەماسىن شەشۋ جولدارى ۇسىنىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«سۋ رەسۋرستارىمەن جەتكىلىكسىز قامتاماسىز ەتىلگەن وڭىرلەردى شارۋاشىلىق اۋىز سۋمەن جابدىقتاۋ تەك توپتىق سۋ قۇبىرلارىن سالۋ ارقىلى شەشىلەدى. ماسەلەن، كوكجيدە، ايشۋاق جانە سولتۇستىك ايشۋاق بۇلاقتارىنىڭ ەسەبىنەن اتىراۋ جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ ەداۋىر اۋماعىنداعى تاپشىلىقتى جويۋعا بولادى. ال باتىس قازاقستان وبلىسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ ماسەلەلەرىن شەشۋ ءۇشىن توقپاي، يانۆارتسيەۆ جانە كوشىم جەراستى سۋلارىنىڭ كەن ورىندارىن پايدالانۋعا بولادى»، - دەلىنگەن اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان تۇجىرىمداما- جوباسىندا.

قۇجاتتا جازىلعانداي، بارلاۋ ناتيجەسىندە بۇگىنگى كۇنگە دەيىن شارۋاشىلىق ماقساتتارعا قولدانۋعا بولاتىن 201 جەراستى سۋىنىڭ قورى انىقتالعان. ولاردان تاۋلىگىنە 10-50 مىڭ تەكشە مەتر تىرشىلىك ءنارىن الۋعا مۇمكىندىك بار.

بۇرىن حابارالاعانىمىزداي، اتالعان جوسپاردى ورىنداۋ اياسىندا 2029 -جىلعا دەيىن قازاقستان بويىنشا 25 جاڭا سۋ قويماسى سالىنادى.

سونىمەن قاتار سۋ رەسۋرستارى بويىنشا ءبىلىم الۋعا نيەتتى تالاپكەرلەر ءۇشىن ءبىلىم گرانتى ارتادى.


سوڭعى جاڭالىقتار