اۋىلداردا كاسىپكەرلىكتى قولداۋ: ميكروكرەديت پەن جوباعا كەپىلدىك بەرۋگە كۆوتا بولىنەدى

None
استانا. قازاقپارات - شەكارا ماڭىنداعى اۋىلداردا كاسىپكەرلىكتى قولداۋ ءۇشىن بيۋدجەت قاراجاتى ەسەبىنەن ميكروكرەديت پەن جوبالارعا كەپىلدىك بەرۋگە كۆوتا ءبولۋ جوسپارلانىپ وتىر.

ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى اشىق تالقىعا شىعارعان اۋىلداردى دامىتۋدىڭ 2023-2027 -جىلدارعا ارنالعان تۇجىرىمداما- جوباسىندا وسىلاي جازىلعان، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردىڭ تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن ەكونوميكا سالاسىن دامىتۋدى جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋدى قامتاماسىز ەتۋ وتە ماڭىزدى. ەلدى مەكەندەردىڭ ەكونوميكاسىن دامىتۋ اۋىل شارۋاشىلىعى ءوندىرىسىن، جاڭا وندىرىستەردى، حالىقارالىق ءتۋريزمدى، ترانسشەكارالىق كولىك دالىزدەرىن دامىتۋدى ىنتالاندىرۋ جانە قولداۋ، سونداي- اق شەكاراماڭى ىنتىماقتاستىعىن دامىتۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. شەكارالاس اۋماقتاردى دامىتۋ مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن پايدالانۋدىڭ سارالانعان ءتاسىلىن ەسكەرە وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى»، - دەپ جازىلعان اشىق نقا پورتالىندا جاريالانعان تۇجىرىمدامادا.

مۇنىمەن قاتار، جاڭا كاسىپ اشىپ جاتقان شەكارا ماڭىندا ورنالاسقان اۋىلداردىڭ حالقىنا گرانت نەگىزىندە قارجىلاي قولداۋ كورسەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.

«شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋ شەكارا ماڭىنداعى اۋماقتاردا تىركەلگەن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ قوسىمشا شارالارىن ازىرلەۋدى كوزدەيتىن بولادى. اتاپ ايتقاندا، باسىمدىق اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە ىسكە اسىرىلاتىن جوبالارعا بەرىلەدى. كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدى قولداۋ قۇرالدارى شەڭبەرىندە بيۋدجەت قاراجاتىن ميكروكرەديت بەرۋگە جانە جوبالارعا كەپىلدىك بەرۋگە ءبولۋ كەزىندە بەلگىلەنگەن كۆوتالار كوزدەلەتىن بولادى. بۇدان باسقا، ءىسىن جاڭا باستاعان كاسىپكەرلەرگە شەكارالاس اۋدانداردىڭ جانە جەرگىلىكتى قوعامداستىققا نەگىزدەلگەن ەكونوميكالارىن كلاستەرلەۋگە ىقپال ەتەتىن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا گرانتتىق قارجى بولىنەدى»، - دەگەن جوسپارلار باياندالعان 5 جىلدىق تۇجىرىمدامادا.