قازاق شاباندوزى فرانسيادا وتكەن بايگەدە ءبىرىنشى كەلدى

None
استانا. قازاقپارات- قازاق شاباندوزى باۋىرجان مۇرزابايەۆ بەدەلدى «كاتار پري» ات جارىسىنا قاتىسىپ، ەكى رەت باس جۇلدەنى يەلەندى. سايىس فرانسيانىڭ سولتۇستىگىندەگى شانتي قالاسىندا ءوتتى.

باۋىرجاندى فرانسياعا اتاقتى جاتتىقتىرۋشى اندرە فابرە شاقىرعان. وتانداسىمىزدىڭ شەبەرلىگى ەۋروپاعا كەڭىنەن تانىمال بولعانىمەن، فرانسيانىڭ ات سۇيەر قاۋىمى اراسىندا اسا تانىمال ەمەس. ءبىراق سوعان قاراماستان فابرە باۋىرجاندى ءوزىنىڭ باستى شاباندوزى ەتىپ تاعايىنداعان. قانداسىمىز باپكەردىڭ ارتقان ءۇمىتىن اقتادى. شاباندوز شانتيدە 6 بايگەگە قاتىسىپ، ونىڭ سايگۇلىگى ەكى رەت مارەگە ءبىرىنشى بولىپ كەلدى. ەندى بىرنەشە اپتادان كەيىن وتانداسىمىز «پاريج گران پريىندە» باعىن سىنايتىن بولادى.

باۋىرجان مۇرزابايەۆ، شاباندوز:

- فرانسيا ات سپورتى سالاسىندا ەۋروپاداعى ەڭ ۇزدىك ەل سانالادى. مەنىڭ مانسابىم چەحيادا باستالعان. سودان كەيىن گەرمانيادا بولدىم. ەندى مىنە فرانسياعا كەلىپ ەڭبەك ەتىپ جاتىرمىن. بۇعان دەيىن جۇمىس ىستەگەن ەلدەرىمدە چەمپيون بولدىم. فرانسيادا دا 2-3 جىل ىشىندە وسى بيىك بەلەسكە جەتۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىن.