اتىراۋدا دومبىرا پىشىندەس مادەنيەت ورتالىعى سالىنادى

None
اتىراۋ. قازاقپارات - پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا وراي اتىراۋدا قۇرىلىسى توقتاعان كونسەرت زالى بۇزىلىپ، ونىڭ ورنىنا دومبىرا پىشىندەس مادەنيەت ورتالىعى سالىنادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

پرەزيدەنت بيىلعى قاراشادا اتىراۋعا كەلگەن ساپارىندا مادەنيەت ورتالىعىن سالىپ، وعان قۇرمانعازىنىڭ اتىن بەرۋدى ۇسىنعان ەدى.

«وبلىستاعى مادەنيەت سالاسىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. قالادا مادەنيەت ورىندارىنىڭ كوبىرەك بولعانى ءجون. مەن اتىراۋ قالاسىندا دارىندى جاستار ءۇشىن مادەنيەت جانە شىعارماشىلىق ورتالىعىن سالۋدى تاپسىرامىن. ونى قازاق كۇي ونەرىنىڭ الىبى - قۇرمانعازىنىڭ اتىمەن اتاۋدى ۇسىنامىن»، - دەگەن ەدى پرەزيدەنت.

مەملەكەت باسشىسىنىڭ سىنىنا ىلىنگەن نىساننىڭ ءبىرى - اتىراۋداعى كونسەرت زالىنىڭ قۇرىلىسى. اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمى سەرىك شاپكەنوۆتىڭ مالىمەتىنشە، كونسەرت زالىنىڭ قۇرىلىسى 11 جىل بۇرىن توقتاپ قالعان.

«قازىر كونسەرت زالىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالماعان نىسانىن قايتا جانداندىرۋ ءۇشىن ينۆەستورلار تارتۋ كوزدەلدى. بىرنەشە ينۆەستورمەن كەلىسىم جۇرگىزىلدى. الايدا، ءقازىر كونتسەرت زالىنىڭ نىسانى توزىپ تۇر. سول سەبەپتەن، ونى بۇزۋعا شەشىم قابىلداندى. ورنىنا جاڭا مادەنيەت جانە شىعارماشىلىق ورتالىعى بوي كوتەرەدى. نىساننىڭ نەگىزگى عيماراتى دومبىرا پىشىندەس بولادى. جاڭا عيماراتتىڭ ءبىر قاناتىنا وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۋزەيى ورنالاسادى. عيماراتتىڭ ەكىنشى قاناتى كونسەرت زالىنا لايىقتالادى»، - دەپ ءمالىم ەتتى سەرىك شاپكەنوۆ.

ەسكە سالا كەتەلىك، بۇدان بۇرىن اتىراۋدا قۇرىلىسى توقتاعان كونسەرت زالىنىڭ ورنىنا مادەنيەت ورتالىعى سالىناتىنىن جازعان بولاتىنبىز.