جاز كۇندەرى قوستانايلىقتاردىڭ ورمانعا بارۋىنا تىيىم سالىندى

None
قوستاناي. قازاقپارات - قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىمى قۇمار اقساقالوۆ «ءورت قاۋپى جوعارى كەزەڭدە جەكە تۇلعالاردىڭ ورماندا بولۋىنا شەكتەۋ ەنگىزۋ تۋرالى» قاۋلىعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«ءورت قاۋپى جوعارى كەزەڭدە جەكە تۇلعالاردىڭ ورماندا بولۋىنا جانە وعان كولىك قۇرالدارىمەن كىرۋىنە، سونداي- اق قوستاناي وبلىسىنىڭ مەملەكەتتىك ورمان قورى اۋماعىندا قۇرىلىس جۇمىستارى، پايدالى قازبالار ءوندىرۋ، كوممۋنيكاتسيالار تارتۋ جانە بارلىق ورمان داقىلدارى جۇمىستارى مەن ورمان شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋ شەكتەلسىن»، - دەلىنگەن اكىم قاۋلىسىندا.

قۇجات 12 -ماۋسىمنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

ەسكە سالا كەتەيىك، بىلتىر قىركۇيەكتە قوستاناي وبلىسىنا قاراستى اۋليەكول اۋدانىنداعى ورمان القابىندا الاپات ءورت بولدى. بىرنەشە كۇنگە جالعاسقان ءتىلسىز جاۋ سالدارىنان 2091 ادام ەۆاكۋاتسيالانىپ، 12 تۇرعىن ءتۇرلى جاراقات الدى، 1 ادام قازا تاپتى.

سونىمەن قاتار، امانقاراعاي اۋىلىندا 98 ءۇي ورتەنىپ كەتتى.

اۆتور:

ءاليحان اسقار

سوڭعى جاڭالىقتار