حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي «اقوردا» رەزيدەنتسياسىنا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى

None
None
استانا. قازاقپارات – 1- ماۋسىم - حالىقارالىق بالالاردى قورعاۋ كۇنىنە وراي ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنەن كەلگەن 70 كە جۋىق وقۋشىعا «اقوردا» رەزيدەنتسياسىندا ەكسكۋرسيا ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ولاردىڭ اراسىندا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازدارى، وقۋ ۇزدىكتەرى بار.


اتالعان شارا اياسىندا وقۋشىلار رەزيدەنتسيانىڭ ءبىرىنشى قاباتىنداعى ورتالىق سالتاناتتى حول مەن رەسمي قابىلداۋلار وتكىزۋگە ارنالعان «سالتانات» زالىن، ءتۇرلى جيىندار وتەتىن «شىعىس»، «مرامور»، «التىن» «دوعال» جانە باسقا دا كەلىسسوزدەر زالدارىن تاماشالادى، سونداي-اق كىتاپحانانى ارالاپ كوردى.

photo

بۇدان بولەك، وقۋشىلار ەلىمىزدىڭ باس عيماراتى تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەرمەن تانىستى.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

سوڭعى جاڭالىقتار