قازاقستاننىڭ قاي وبلىسىندا بالالار كوپ

None
استانا. قازاقپارات - بۇگىندە قازاقستاندا 16 جاسقا دەيىن 6162 مىڭ بالا بار، ونىڭ %51,4 ۇلدار بولسا، %48,6 قىزدار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ Telegram ارناسىنا سىلتەمە جاساپ.

ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، بۇگىنگى تاڭدا قالالىق جەردە 3664 مىڭ بالا تۇرسا، اۋىلدىق جەردە - 2497 مىڭ بالا بار.

وڭىرلەر بولىنىسىندە بالالاردىڭ ەڭ كوپ سانى تۇركىستان وبلىسىندا - 836 مىڭ، ودان كەيىن الماتى قالاسىندا (592) جانە الماتى وبلىسىندا (498) تۇرادى.