مۇرىن بىتەلگەندە نە ىستەۋ كەرەك؟

None
استانا. قازاقپارات - تابيعي تۇردە دۇرىس تىنىس الۋ - بۇكىل دەنەنىڭ دەنساۋلىعى. ەگەر مۇرىن بىتەلىپ قالسا، ول قان قىسىمىنا اسەر ەتەدى، ءبىرقاتار اۋرۋدىڭ ورشۋىنە ىقپال ەتەدى.

مىسالى، تونزيلليت. سوندىقتان الدىمەن اۋرۋدىڭ سەبەبىن انىقتاپ العان ءجون.

مۇرىن بىتەلۋىنىڭ سەبەپتەرى

مۇرىن بىتەلۋىنىڭ ءارتۇرلى سەبەبى بار. بۇعان اللەرگيالىق رەاكتسيانىڭ كورىنىسى، مۇرىن جولدارىنىڭ تۋا بىتكەن پروبلەمالارى دا اسەر ەتىپ جاتادى. نەگىزگى سەبەپتەرگە مىنالار جاتادى:

- جۇتقىنشاق بادامشا بەزىنىڭ ۇلعايۋى (ادەنويدتار)؛

- سۋىق تيۋ؛

- اللەرگيالىق رەاكتسيانىڭ كورىنىسى؛

- مۇرىن جولدارىنىڭ تارلىعى (تۋا بىتكەن)؛

- مۇرىننان سۋ اعۋ (رينيت)؛

- جۇتقىنشاق، مۇرىن ىسىگى.

- ماۋسىمدىق وزگەرىستەر،

- الكوگول،

- اشى تاعام،

- گورمونالدى وزگەرىستەر،

- مۇرىنداعى بوگدە زات،

- گيپەرتونيا،

- تۇماۋ،

- استما،

- سينۋسيت،

- جۇكتىلىك،

- مۇرىن پوليپتەرى،

- ۇيقىداعى اپنوە.

بەلگىلەرى

مۇرىننىڭ قاتتى بىتەلۋى مىنا بەلگىلەردەن ءبىلىنۋى مۇمكىن:

- جوتەل؛

- باس اۋرۋى؛

- مۇرىننان قان كەتۋ؛

- دەنە تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارىلاۋى؛

- مۇرىنداعى جاعىمسىز ءيىس؛

- السىزدىك؛

- تاماق ايماعىنداعى اۋىرسىنۋ.

قالاي ەمدەۋ كەرەك؟

وسى پروبلەمالارعا تاپ بولعان كەزدە دەرەۋ دارىگەرگە قارالۋىڭىز كەرەك. ءوز-ءوزىڭىزدى ەمدەۋگە تىرىسپاڭىز. بۇل باسقا اۋرۋلاردىڭ ءورشىپ، جاعدايدىڭ ناشارلاۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. اۋرۋدان ايىعۋ ءۇشىن دارىگەردىڭ باقىلاۋىمەن مىناداي ارەكەتتەردى جاساۋعا بولادى:

- ىستىق دۋش قابىلداۋ؛

- جىلى كومپرەسس؛

- تۇزدى سپرەي قولدانۋ؛

- ەۆكاليپت مايىن قولدانۋ.

سونىمەن قاتار بولمەدەگى اۋا ءارقاشان تازا بولۋى كەرەك. جاتقاندا مۇرىننىڭ ءىسىنۋى كۇشەيەدى. ال بۇل ادامنىڭ ناشار ۇيىقتاۋىنا الىپ اكەلەدى. سوندىقتان بۇعان جول بەرمەۋ ءۇشىن تۇندە ۇيىقتاپ جاتقاندا بيىك جاستىق قولدانۋ قاجەت. مۇنىمەن قوسا، مۇرىن بىتەلگەندە تەمەكى شەگۋدى دوعارىڭىز. مۇرىن بىتەلۋى اللەرگيالىق بولسا، ەسىك-تەرەزەنى جابىق ۇستاڭىز. جەلدى جانە قۇرعاق كۇنى كوشەگە شىقپاۋعا تىرىسىڭىز.