ماسكەۋگە درونمەن شابۋىل جاسالدى

None
استانا. قازاقپارات - ماسكەۋدە درونمەن شابۋىل سالدارىنان بىرنەشە عيماراتقا زاقىم كەلدى.

بۇل اقپاراتتى قالا مەرى سەرگەي سوبيانين Telegram-ارناسىندا راستادى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.

تۇرعىندار جارىلىس داۋىسىن ەستىگەنىن حابارلاپ جاتىر. Baza Telegram-ارناسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، درون تۇرعىن ءۇيدىڭ 16-قاباتىنداعى پاتەردىڭ تەرەزەسىنە تۇسكەن. ءۇي تۇرعىندارى ەۆاكۋاتسيالانعان.

قالا مەرى سوبيانيننىڭ سوزىنشە، وقيعادان زارداپ شەككەندەر جوق.

«بۇگىن تاڭەرتەڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنىڭ شابۋىلى بىرنەشە عيماراتقا ازداپ زاقىم كەلتىردى. قالانىڭ بارلىق شۇعىل قىزمەتى وقيعا ورنىندا. ولار بولعان وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتايدى. ەشكىم اۋىر زارداپ شەككەن جوق. تەك رەسمي دەرەككوزدەرگە سەنۋلەرىڭىزدى جانە تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋلارىڭىزدى سۇرايمىن»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ال ماسكەۋ وبلىسىنىڭ گۋبەرناتورى اندرەي ۆوروبيەۆ بىرنەشە درون اتىپ تۇسىرىلگەنىن مالىمدەدى.