قازاقستانداعى ەڭ تانىمال ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى

None
اتىراۋ. قازاقپارات - استانا. قازاقپارات – ق ر مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى ەلىمىزدەگى ەڭ تانىمال دەگەن 5 ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

5-ورىن. بايگە

بايگە - حالىق اراسىندا ەڭ كوپ تاراعان ات سپورتى. شاباندوزداردىڭ ات جارىسى قالىڭ كورەرمەنى بار، ەستەن كەتپەس ەرەكشە اسەر سىيلايتىن ۇلتتىق سپورت ءتۇرى. بۇگىندە ەلىمىزدە شاباندوزداردى دايىندايتىن 753 ۇيىرمە جۇمىس ىستەيدى. وندا 21 مىڭعا جۋىق بالا ۇلتتىق سپورتتىڭ قىر-سىرىن مەڭگەرەدى.

4-ورىن. اسىق اتۋ

اسىق اتۋ - ەرتەدەن كەلە جاتقان قازاقتىڭ ۇلتتىق ويىنى. ول بالالاردى ەپتىلىككە، جىلدامدىققا، مەرگەندىككە ۇيرەتەدى. قازاقستاندا 2237 اسىق ويىنى ۇيىرمەسى بار. وندا 77 مىڭنان استام ادام ۇلتتىق سپورتپەن شۇعىلدانادى.

3-ورىن. كوكپار

كورەرمەنى بويىنشا دا، قاتىسۋشىلار سانى جاعىنان دا كوكپار كوش باسىنداعى ۇلتتىق سپورت ءتۇرىنىڭ ءبىرى. ەلىمىزدە 78 مىڭنان استام ادام كوكپار سپورتىمەن اينالىسادى. ولاردى جاتتىقتىرىپ، شەبەرلىكتەرىن شىڭدايتىن 916 ۇيىرمە بار.

2-ورىن. قازاقشا كۇرەس

حالىق اراسىندا قاشاندا سپورتتىڭ جەكپە- جەك تۇرلەرى وتە تانىمال. سونىڭ ىشىندە قازاقشا كۇرەس قاتىسۋشىلار سانى مەن جانكۇيەرلەرى بويىنشا الدىڭعى قاتاردا. بۇگىندە ەلىمىز بويىنشا 4427 قازاقشا كۇرەس ۇيىرمەسى جۇمىس ىستەيدى. وندا 159 مىڭعا جۋىق ادام ۇلتتىق سپورت تۇرىمەن جۇيەلى تۇردە شۇعىلدانادى.

1-ورىن. توعىزقۇمالاق

ەلىمىزدە ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىنىڭ ىشىندەگى ەڭ تانىمالى - توعىزقۇمالاق.

ادامنىڭ ويلاۋ قابىلەتىن دامىتىپ، تاپقىرلىققا تاربيەلەيتىن زياتكەرلىك ويىن جاس ەرەكشەلىگىنە قاراماستان جالپىعا قولجەتىمدى. قازاقستاندا 6856 توعىزقۇمالاق وينى ۇيىرمەسى بار. وعان 207 مىڭعا جۋىق ادام تۇراقتى تۇردە قاتىسادى.

2022 -جىلى ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىمەن جۇيەلى تۇردە اينالىساتىن قازاقستاندىقتاردىڭ سانى 580 مىڭنان اسقان. ال ۇلتتىق سپورت تۇرلەرى بويىنشا ۇيىرمەلەردىڭ سانى 16555 كە جەتتى.