قازاقستان تۇرمەلەرىندە ءدىني اعىمدارعا قاتىسى بار قانشا ادام وتىر

None
استانا. قازاقپارات - قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى مەيرام ايۋبايەۆ ەلدەگى تۇزەتۋ مەكەمەلەرىندە دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمدارعا قاتىسى بار 484 ادامنىڭ وتىرعانىن ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

سەنات وتىرىسىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرى مەيرام ايۋبايەۆتان قىلمىستىق اتقارۋ جۇيەسىندە دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردىڭ سانى قالاي وزگەرىپ جاتقانىن سۇرادى.

«ەكسترەميستىك، تەرروريستىك قىلمىس ءۇشىن سوتتالعانداردىڭ سانى قازىر ازايىپ كەلەدى. 343 ادام دەگەندە، بۇل - ەكسترەميستىك، تەرروريستىك قىلمىس جاساعانى ءۇشىن سوتتالعاندار. ولارعا جالپى قىلمىس جاساپ سوتتالعان، ءبىراق ەكسترەميستىك يدەولوگيا ۇستاناتىنداردى قوسساق، 484 بولادى. سوندا بىزدە ەكى ەسەپ بار: تازا ەكسترەميستىك، تەرروريستىك قىلمىسپەن سوتتالعاندار بار جانە جالپى قىلمىستىق كودەكستىڭ ءارتۇرلى باپتارىمەن سوتتالعاندار بار. ءبىراق ولاردىڭ سانى ەكسترەميستىك قلىمىس جاساپ سوتتالعانداردان اسىپ تۇسپەيدى. جالپى ەكسترەميستىك، تەرروريستىك قىلمىس جاساپ سوتتالعاندار ءوسىمى بايقالىپ وتىرعان جوق»، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.

سوڭعى جاڭالىقتار