تانىمال كومپوزيتور ارمان دۇيسەنوۆ ومىردەن وزدى

None
استانا. قازاقپارات - بەلگىلى كومپوزيتور، ق ر مادەنيەت قايراتكەرى، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى ارمان دۇيسەنوۆ ومىردەن وزدى. بۇل اقپاراتتى مادەنيەت جانە سپورت مينيسترلىگى راستادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

الەۋمەتتىك جەلىلەردە مارقۇمنىڭ ارىپتەستەرى مەن ەلىمىزگە بەلگىلى ونەر قايراتكەرلەرى ارتىندا قالعان وتباسىنا كوڭىل ايتىپ جاتىر.

ارمان دۇيسەنوۆ 1974 -جىلى باتىس قازاقستان وبلىسى ورال قالاسىندا تۋعان. 1997 -جىلى قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق كونسەرۆاتورياسىن ءتامامداعاننان كەيىن ق ر حالىق ءارتىسى رايىمبەك سەيتمەتوۆ نەگىزىن قالاعان «ونەر» فاكۋلتەتىنىڭ مۋزىكا جانە ورىنداۋشىلىق ونەر كافەدراسىندا ساباق بەرەدى. ول وسى ارالىقتا رەسپۋبليكالىق جانە حالىقارالىق كونكۋرستاردا توپ جارعان جاس تالانتتى انشىلەر مەن اكتەرلەردىڭ تۇتاس بۋىنىن تاربيەلەپ شىعاردى.

ونەر قايراتكەرىنىڭ ءوزى دە بىرنەشە مارتە رەسپۋبليكالىق ءان بايقاۋلارىندا جەڭىمپاز اتانىپ، 50-گە جۋىق ەلدە گاسترولدىك ساپارمەن بولعان.

سونىمەن قاتار، ارمان دۇيسەنوۆ «حابار» جانە «ەل ارنا «تەلەارنالارىندا «ايبىن»، «دوستارحانا»، «تاپقىر دوستار»، «دۋدار- اي» جانە «حابار- ستارس» باعدارلامالارىن تىزگىندەدى.

ارمان دۇيسەنوۆ كوپشىلىكتىڭ سۇيسپەنشىلىگىنە اينالعان بىرنەشە كينوتۋىندىعا مۋزىكا جازعان. بۇعان قوسا، ونىڭ «كەزدەر- اي»، «ارمان»، «سەنى ساعىندىم»، «جان قىزىم»، «اۋىلداعى قىز» سياقتى تۋىندىلارى حالىق اراسىندا كەڭ تارالعان.

ق ر مادەنيەت قايراتكەرى ارمان دۇيسەنوۆ ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارى «قازاق اۋەندەرى» ا ق «گۇلدەر» فيليالىنىڭ ديرەكتورى قىزمەتىن اتقارعان.

اۆتور

ءاليحان اسقار

سوڭعى جاڭالىقتار